Wie mag een adviesaanvraag indienen en hoe?

De volgende natuurlijke en rechtspersonen kunnen een adviesaanvraag indienen:
  • een adverteerder, m.a.w. iedere onderneming of organisatie die gebruik maakt van reclame om haar producten, diensten of activiteiten aan te prijzen;
  • een reclamebureau belast met de creatie en uitwerking van een reclamecampagne;
  • een medium dat een order tot verspreiding van een reclameboodschap ontvangt;

dit teneinde zich ervan te vergewissen of de reclameboodschap wel in overeenstemming is met de bestaande wetgeving en/of codes, alsook met de regels inzake ethiek in reclame.

Het materiaal dat voorgelegd wordt kan een script, lay-out, story-board, drukproef, film, enz. zijn, maar het moet wel volledig zijn: beeld, geluid en tekst (in beide landstalen indien het om een nationale campagne gaat).

De adviesaanvragen moeten gemotiveerd zijn.

Er bestaan twee soorten adviezen:

1) Een advies verleend door het Secretariaat van de JEP (bestaande uit twee juristen)

Dit advies vermeldt, zonder ze te interpreteren, de toepasselijke ethische en/of wettelijke bepalingen en verwijst naar de relevante rechtspraak van de JEP inzake de materie in kwestie.

Dit advies is niet bindend voor de Jury, die vrij blijft om haar beslissing te nemen in geval van (een) latere klacht(en).

2) Een advies verleend door de Jury

Naast de verwijzing naar de toepasselijke ethische en/of wettelijke bepalingen en de relevante rechtspraak van de JEP inzake de materie in kwestie, omvat dit advies een goedkeuring - desgevallend onder voorwaarden - of een afkeuring van de ingediende reclame of het ingediende reclameontwerp.

De Jury is gebonden door dat advies in geval van (een) latere klacht(en) (enkel wat betreft de elementen die in het advies behandeld werden).

De adviezen zijn niet bindend voor de personen die ze hebben ingewonnen. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor het eventuele gevolg dat er aan wordt gegeven.

De adviezen hebben slechts een indicatieve waarde, en houden geenszins een garantie in, want ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.

Om een adviesaanvraag in te dienen kan u gebruik maken van het formulier « adviesaanvraag » dat beschikbaar is op deze website of u kan ons contacteren per e-mail op: info@jep.be.

Deze dienstverlening is betalend:

 

Voor de leden van het Communicatie Centrum 

Voor de niet-leden van het Communicatie Centrum 

Advies van het Secretariaat van de JEP

150 euro exclusief BTW

300 euro exclusief BTW

Advies van de Jury

250 euro exclusief BTW

500 euro exclusief BTW