Vervult de JEP een preventieve rol?

De JEP vervult op twee manieren een preventieve rol.

Enerzijds op het ogenblik dat zij reclame (op verzoek van adverteerders, reclamebureaus of media) onderzoekt in het kader van adviesaanvragen.

Dat laat toe reclameboodschappen die strijdig zijn met de regels inzake reclame-ethiek te verbeteren, te wijzigen, desgevallend stop te zetten.

Anderzijds door haar beslissingen bekend te maken via deze website.

De publicatie van de Jurybeslissingen laat aan de reclamesector en iedere belanghebbende toe om kennis te nemen van de bestaande regels en beperkingen. (Gelieve er in dit verband wel nota van te nemen dat de JEP haar beslissingen niet actief naar de pers toe communiceert aan de hand van persberichten.)

Het preventieve effect van deze rechtspraak verklaart onder meer waarom klachten aangaande reclamecampagnes die bijna afgelopen zijn (of misschien reeds beëindigd werden) toch nog onderzocht worden.