Is de JEP bevoegd voor reclame die in België verspreid wordt door de buitenlandse media?

De JEP kan tussenkomen in dit geval, daar zij lid is van de European Advertising Standards Alliance (EASA), die 24 zelfdisciplinaire organen van 22 Europese landen verenigt.

De EASA heeft samen met haar leden een procedure in het leven geroepen om klachten aangaande grensoverschrijdende reclame te behandelen.

Daar de doeltreffendheid van zelfdiscipline gedeeltelijk steunt op de medewerking van de media geldt, in geval van traditionele media, als basisprincipe van deze procedure dat het bevoegde orgaan datgene is van het land van oorsprong van de media die de reclame verspreidt, wat ook het land mag zijn waar de adverteerder gevestigd is.

Een Belgische consument kan dus bij de JEP een klacht indienen aangaande een reclameboodschap die in België verspreid wordt door bv. een buitenlandse krant of televisiezender. De klacht zal onmiddellijk overgemaakt worden aan het zelfdisciplinair orgaan van het betrokken land dat het dossier zal behandelen overeenkomstig zijn eigen procedures en op basis van de toepasselijke regels in dat land.

In geval van niet-traditionele media (direct mail, website) kunnen andere regels/procedures van toepassing zijn (land van oorsprong van adverteerder).  

De EASA en de JEP worden op de hoogte gehouden van het vervolg van het dossier en kunnen tussenkomen om eventuele taalproblemen te overbruggen.