Hoe wordt een klacht behandeld bij de JEP?

Van zodra het secretariaat een klacht ontvangt die tot de bevoegdheid van de JEP behoort, wordt eerst contact opgenomen met de adverteerder waaraan een gedepersonaliseerde kopie van de klacht wordt overgemaakt en aan wie de mogelijkheid wordt geboden om hierop te reageren. Indien het voor de behandeling van het dossier nodig blijkt om de identiteit van de klager aan de adverteerder mede te delen, zal eerst zijn toestemming hiervoor gevraagd worden.

Naast de motieven vermeld in de klacht kan de Jury op eigen initiatief bijkomende punten aanhalen (bv. strijdigheid met toepasselijke wetgeving en/of zelfdisciplinaire bepalingen). In dit geval neemt de Jury opnieuw contact op met de adverteerder om hem uit te nodigen zijn standpunt betreffende deze andere aspecten mede te delen.

Wanneer het dossier in staat is om te worden behandeld wordt dit voorgelegd aan de Jury. Zij onderzoekt de reclame en beslist of zij conform is met de wetten, reglementen en codes ter bescherming van de consument en of zij al dan niet moet worden gewijzigd of stopgezet.
Indien zij van mening is dat de betwiste reclameboodschap enkel een voorbehoud vraagt, dan kan zij een advies van voorbehoud uitbrengen, waarbij aan de adverteerder en de media de verantwoordelijkheid wordt gelaten voor het eraan te geven gevolg.

Na afsluiting van het dossier wordt een samenvatting van het dossier als rechtspraak gepubliceerd op deze website.