Nestlé – Nasrien Cnops – Hépar 08-09-2021: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: NESTLE – NASRIEN CNOPS

Product-Dienst / Produit-Service: Hépar

Media / Média: Internet (Instagram)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De post op Instagram toont een foto van de influencer die bij haar baby in een kinderwagen staat en een fles Hépar in de hand houdt.
Daarbij de volgende tekst:
“Water en de rest komt later!
Ik heb 5 weken geleden een wolk van een baby op de wereld gezet. Tijd dus voor mijn lichaam om hiervan te herstellen.
Water drinken is dus echt een must do. Hépar stuurde mij een pakketje toe om me een beetje te helpen: water! Why? In hun water zit meer magnesium en mineralen, ideaal om postnatale kwaaltjes (waar véél minder over gepraat wordt als de prenatale kwaaltjes) te doen smelten voor de zon. Byebye spierkrampen en hello extra boost voor het immuunsysteem.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de reclame enerzijds stelt dat de bestanddelen van het water helpen bij “postnatale kwaaltjes”. Welke kwaaltjes hiermee bedoeld worden is volgens hem echter niet duidelijk, waardoor deze stelling ook niet geverifieerd kan worden.
Anderzijds stelt men dat diezelfde bestanddelen helpen om het “immuunsysteem” te “boosten”. Dit is volgens de klager een loze stelling en er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat met specifieke voeding of bestanddelen het immuunsysteem op gelijk welke manier beïnvloed kan worden. Er wordt ook nergens gerefereerd aan mogelijke bronnen die dit staven.
Zijns inziens is de reclameboodschap op zich dus leugenachtig.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de betrokken Instagrampost met betrekking tot het gepromote product enerzijds verwijst naar het verhelpen van “postnatale kwaaltjes” en anderzijds naar een “extra boost voor het immuunsysteem”.

De Jury is van mening dat hier sprake is van algemene gezondheidsclaims die niet verder worden gespecifieerd in de betrokken reclame.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie ook toegeeft dat deze post inderdaad niet-toegelaten gezondheidsclaims bevat, ofschoon hij nooit de opdracht had gegeven om dergelijke beweringen en bewoordingen te gebruiken, maar het hier gaat om persoonlijke verwoordingen van de betrokken influencer.
In dit verband verwees hij tevens naar de claim inzake het laxerend effect van zijn product die wel toegelaten is op basis van Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater, en waarop in de briefing aan de influencers werd gealludeerd.

De Jury is derhalve, met de adverteerder, van oordeel dat de reclame in kwestie aldus wel degelijk van aard is om de consument te misleiden en indruist tegen de bepalingen van de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder en de influencer derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder onmiddellijk correctieve maatregelen heeft genomen en onder meer aan de influencer heeft gevraagd om de tekst van de post te wijzigen en de algemene misleidende gezondheidsclaims te verwijderen. Zij heeft tevens vastgesteld dat de betrokken post door de influencer werd aangepast overeenkomstig de richtlijnen van de adverteerder.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen