Nationale Loterij 15-06-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NATIONALE LOTERIJ

Product-Dienst / Produit-Service: Krasspel ‘Cash’

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een gezin aan de eettafel.

De zoon spreekt zijn ouders aan: “Mama, papa, ik zou graag tickets bestellen voor een festival.”.

De moeder reageert geïnteresseerd.

Zoon: “Is ’t soms mogelijk om een beetje geld te krijgen…”.

De moeder valt plots met haar gezicht in haar bord en de vader leunt snurkend achterover. Als de moeder even opzij kijkt naar haar zoon, en deze aanstalten maakt om haar opnieuw aan te spreken, duwt ze snel terug haar gezicht in haar bord.

Voice-over man en tekst op het scherm: “Want extra cash? Play Cash.”.

Op het eindscherm worden de krasbiljetten getoond met daarbij het woord “new”.

Voice-over vrouw “Speel nu met Cash, de nieuwe krasbiljetten waarmee je flink wat cash kan winnen.”.

Onderaan naast het logo van de adverteerder in kleine letters: “Ken je limieten, omdat spelen leuk moet blijven. Verboden voor -18 jarigen.”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde zijn verontwaardiging mee over deze campagne.

Het kopen van loterijbiljetten is immers verboden voor minderjarigen en volgens hem is de leeftijd van de jongere(n) in de spot op het eerste zicht moeilijk te bepalen.

Ook los daarvan is deze vorm van reclame naar zijn mening ongepast om volgende redenen:

– Ten eerste omdat men duidelijk een jongere in beeld brengt als potentiële koper van een krasbiljet.

– Ten tweede omdat men nadrukkelijk verwijst naar een soort activiteiten, met name festivals die bijzonder populair zijn bij jongeren, ook bij nog minderjarige jongeren.

– Ten derde omdat men de illusie wekt dat de oplossing voor geldgebrek, een tekort aan zakgeld of een tekort aan geld om vrijetijdsactiviteiten te financieren ligt in het aankopen van een krasbiljet met de onmiddellijke return van ‘cash’.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die met betrekking tot deze spot werd ingediend.

Zij heeft tevens ingevolge de reactie van de adverteerder nota genomen van diens wettelijke opdracht om het spelgedrag in België doelgericht te kanaliseren en spelplezier te verschaffen aan een brede groep van mensen, waaronder de leeftijdsgroep 18-35-jarigen, door recreatieve spelen aan te bieden.

Wat de TV-spot in kwestie betreft, is de Jury van mening dat alle protagonisten duidelijk meerderjarig zijn.

Zij is bovendien van mening dat het bezoeken van een festival, de activiteit waarnaar de spot verwijst, geen soort activiteit is die zich specifiek of hoofdzakelijk tot de groep van minderjarigen richt.

De Jury is derhalve van mening dat de spot in kwestie niet gericht is tot minderjarigen en hen evenmin aanzet tot spelen.

Zij is ten slotte van mening dat de spot niet de boodschap uitdraagt dat deelname aan een kansspel een manier zou kunnen zijn om daadwerkelijke financiële problemen op te lossen of dat vrijetijdsbesteding gefinancierd zou dienen te worden met de opbrengst van kansspelen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de TV-spot geen inbreuk uitmaakt op de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij op deze punten en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen