Napoleon Games 24-01-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: NAPOLEON GAMES

Product-Dienst / Produit-Service: Kansspelen online

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Radiospot:
Jonge vrouw: “Papa?”
Man: “Wat is ’t nu weer?”
Jonge vrouw: “Ik zen zwanger.”
Man: “Van mij of wat?”
Jonge vrouw: “Nee.”
Man: “Van de Gaetan of wat?”
Jonge vrouw: “Neje, van zijn vader.”
Man: “Dieje minister of wat?”
Jonge vrouw: “Ja.”
Man: “Jihaa, meiske.”
Voice-over: “Feeling lucky? Speel op napoleongames.be. Bij Napoleon Games speelt u verantwoord.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Als kinder- en jeugdpsychiater die dagelijks in contact komt met jongeren die grensoverschrijdend gedrag ervaren hebben kan de klager niet anders dan reageren op deze reclamespot, die volgens hem volledig onaanvaardbaar is. Een reclame die incest evenals relaties tussen veel oudere mensen en veel jongere mensen insinueert, is volgens hem grensoverschrijdend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat de campagne van de adverteerder radiospots omvat die situaties schetsen met als doel de slogan “Feeling lucky? Speel op napoleongames.be” te illustreren.

In de spot waartegen klacht werd ingediend hoort men onder meer dat een dochter aan haar vader vertelt dat ze zwanger is, waarop de vader vraagt of ze zwanger is van hem.

De Jury is van mening dat deze verwijzing naar vader-dochter incest in een reclame voor online kansspelen ongepast is en een gevoelige problematiek op onaanvaardbare wijze inzet voor commerciële doeleinden.

Hoewel de spot een situatie schetst die onrealistisch kan lijken en dit op een overdreven manier, heeft de Jury in dit verband benadrukt, in overeenstemming met de regels op dit punt, dat het gebruik van humor in geen geval de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap opheft en dus niet voor gevolg mag hebben dat de reclame strijdig wordt met de wet of met de regels van de reclame-ethiek.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Op basis van artikels 1, alinea 2 en 4, alinea 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken radiospot niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen