Metagenics 02-02-2024: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: METAGENICS

Product-Dienst / Produit-Service: MetaRelax

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont met hectische muziek op de achtergrond snel opeenvolgend diverse beelden van mensen die allerlei activiteiten uitoefenen, zoals sporten, dansen en feesten, waarbij af en toe een verpakking van het product in beeld komt.
Daarbij de volgende voice-over: “Welkom in club blijven gaan. De club van vallen en opstaan, maar nooit stilstaan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Welkom bij de club van de ja-zeggers, de ik-kan-eigenlijk-niet-maar-ik-kom-toch-vrienden. Club blijven gaan, dat is dag in dag uit alles uit het leven halen, daarom is er MetaRelax. Bye stress, hello energy”.
Aan het einde wordt een verpakking van het product getoond, met daarnaast in het groot de slogan “Bye stress Hello energy”, en onderaan “Beschikbaar bij uw apotheek” en in kleinere letters “MetaRelax bevat magnesium, vitamine B6 (voor energie) en folaat (bij stressmomenten)”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster voerde aan dat de reclamespot gaat over mensen van alle leeftijden die heel actief van alles doen, ze blijven over hun grenzen heen gaan. Om ja te kunnen blijven zeggen wordt hen uiteindelijk aangeraden om het gepromote product te nemen.
Hierbij wordt volgens haar in eerste instantie in elk beeld duidelijk gemaakt dat je helemaal over je grenzen heen moet gaan, op alles ja moet zeggen, niet aan jezelf mag denken en moet blijven gaan en blijven gaan. Dit vindt ze op zich al een foute verwachting die wordt meegegeven voor wat betreft het welzijn en de gezondheid van de medemens.
Om dit hedendaags maatschappelijk gegeven van de druk om te moeten blijven gaan nog een extra duwtje te geven wordt vervolgens geadviseerd om medicatie te nemen. De klaagster vindt dit aanstootgevend en ethisch niet verantwoord. Ze vraagt zich af waarom reclame gemaakt mag worden om grenzeloos door te gaan en dit dan op te lossen met medicatie.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot met hectische muziek op de achtergrond snel opeenvolgend diverse beelden toont van mensen die allerlei activiteiten uitoefenen, zoals sporten, dansen en feesten, met daarbij de volgende voice-over: “Welkom in club blijven gaan. De club van vallen en opstaan, maar nooit stilstaan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Welkom bij de club van de ja-zeggers, de ik-kan-eigenlijk-niet-maar-ik-kom-toch-vrienden. Club blijven gaan, dat is dag in dag uit alles uit het leven halen, daarom is er MetaRelax. Bye stress, hello energy”. Aan het einde wordt een verpakking van het product getoond, met daarnaast in het groot de slogan “Bye stress Hello energy”, en onderaan “Beschikbaar bij uw apotheek” en in kleinere letters “MetaRelax bevat magnesium, vitamine B6 (voor energie) en folaat (bij stressmomenten)”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat het gepromote product een voedingssupplement met een louter fysiologisch effect is, dat volgende gezondheidsbeweringen op de verpakking draagt: “MetaRelax is een compleet magnesiumcomplex te gebruiken bij de ondersteuning van de psychologische functie zoals bij stressmomenten (dankzij folaat), vermoeidheid (folaat, magnesium en vitamine B6) en ter ondersteuning van de spieren (magnesium en vitamine D)”, en dat volgens hem de beweringen in de tv-spot in kwestie voldoende afgedekt zijn door de aanwezigheid van magnesium en vitamine B6 (‘voor energie’) en folaat (‘bij stressmomenten’).

De Jury heeft dit dossier derhalve in eerste instantie onderzocht in het licht van de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, die het strikte wettelijk kader inzake het gebruik van gezondheidsclaims voor levensmiddelen, waaronder voedingssupplementen, bepaalt.

Zij wenst hierbij vooreerst te benadrukken dat zij zich in dit dossier dient uit te spreken over de inhoud van de tv-spot waarmee reclame wordt gemaakt voor het betrokken product en niet over de verpakking waarnaar de adverteerder eveneens prominent verwijst in zijn verweer.

Welnu, niettegenstaande het feit niet wordt betwist dat er voor de verschillende hogervermelde nutriënten die deel uitmaken van het gepromote voedingssupplement relevante specifieke gezondheidsclaims toegestaan zijn – die zoals gebruikelijk is de vorm aannemen van “… draagt bij tot een normaal / tot het in stand houden van …” of aanverwante formuleringen die wijzen op een ondersteunende functie van de betrokken nutriënten –, vestigt de Jury er de aandacht op dat deze claims slechts gebruikt mogen worden in de reclame op voorwaarde dat de algemene bepalingen van Verordening 1924/2006 worden nageleefd waarvan een van de principes is dat algemene claims gepaard dienen te gaan met specifieke claims die betrekking moeten hebben op de stof waarvoor deze zijn toegelaten.

Zij is in dit verband van mening dat de slogan “Bye stress Hello energy” die prominent figureert in de kwestieuze spot wel degelijk een algemene gezondheidsclaim met betrekking tot het product uitmaakt en geen louter ten behoeve van de consument verduidelijkende herformulering van toegestane specifieke gezondheidsclaims zoals de adverteerder aanvoert. Zij is tevens van mening dat ook de kleine tekst onderaan het scherm geen getrouwe weergave is van de genuanceerd geformuleerde toegelaten specifieke gezondheidsclaims voor bepaalde ingrediënten van het product, maar slechts een verabsoluteerde verkorte weergave daarvan – door immers louter “voor energie” en “bij stressmomenten” als dusdanig stellig te poneren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de tv-spot in kwestie reeds op het vlak van de formulering van de gezondheidsclaims waarop de adverteerder zich wenst te beroepen indruist tegen de terzake geldende regelgeving.

Hierbij aansluitend is de Jury bovendien van mening dat de hectische beelden en muziek in combinatie met de voice-over er in casu toe leiden dat de spot er zich geenszins toe beperkt om, zoals de adverteerder aanvoert, duidelijk te maken dat het gepromote product helpt bij het ontspannen in geval van vermoeidheid of stress, maar daarentegen ten aanzien van de gemiddelde consument wel degelijk de boodschap brengt dat men door toedoen van het gepromote product ongestraft over zijn fysieke en mentale grenzen kan (blijven) gaan.

Los van het voormelde punt inzake de al dan niet toegelaten herformuleringen en weergaven van op zich toelaatbare gezondheidsclaims, is de Jury derhalve van oordeel dat de spot in woord en beeld een algemene indruk naar voor brengt die datgene wat de adverteerder met betrekking tot bepaalde ingrediënten van zijn product zou mogen claimen in elk geval ver overschrijdt.

Dat in de klacht ten onrechte wordt gesproken van medicatie daar waar het in werkelijkheid om een voedingssupplement gaat, zoals de adverteerder tevens aanvoert in zijn verweer, is volgens de Jury dan ook niet van aard om afbreuk te moeten doen aan haar beoordeling naar aanleiding van deze klacht dat de spot in kwestie aldus van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de aard en de kenmerken van het gepromote product, wat indruist tegen diverse specifieke en algemene bepalingen inzake (voedings)reclame, in het bijzonder artikel 7 van Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, artikel 4 van de Reclamecode voor voedingsmiddelen en artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen