Mediahuis – Het Belang van Limburg 24-10-2017: Advies van voorbehoud

Adverteerder / Annonceur: MEDIAHUIS

Product-Dienst / Produit-Service: Het Belang van Limburg

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De TV-spot toont twee gezinnen aan tafel. Het beeld is verticaal gescheiden met een gele streep; rechts verschijnt een tablet met de elektronische versie van de krant en links een papieren krant.
VO: “De week of het weekend? ’t Is toch anders. Voor de week- en weekendmens in u heeft Het Belang van Limburg het ideale abonnement. Daarmee swipe je door Het Belang tijdens de week en blader je erdoor tijdens het weekend. Neem nu een abonnement en ontvang de nieuwste iPhone 8 of iPhone X. Surf naar hbvl.be/actie. Het Belang van Limburg. Limburger, wereldburger.”
Tekst op het scherm: “Neem nu een abonnement”;
“Ontvang de nieuwste iPhone 8” (met afbeelding van het toestel);
“Ontvang de nieuwste iPhone X” (met afbeelding van het toestel);
“Surf naar hbvl.be/actie”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat men het in de reclame doet voorkomen alsof je bij het afsluiten van het abonnement een iPhone ontvangt, maar feitelijk blijkt dat als je een abonnement afsluit je vervolgens een iPhone kan kopen voor een bepaald bedrag (volgens hun website). Dit vindt hij misleiding.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud
Décision Jury de première instance: Avis de réserve

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die ertegen werd geformuleerd, en met name betrekking heeft op de betekenis van het woord “ontvangen” in de spot.

De Jury heeft tevens kennis genomen van een eerdere uitspraak in verband met een gelijkaardige radiospot van de adverteerder in kwestie die op haar website kan worden geraadpleegd, en waarin de Jury gemeend heeft geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt (Mediahuis 02/05/2017).

Zij is van mening dat ook in het huidige geval op de actiewebsite waarnaar in de TV-spot wordt verwezen onmiddellijk duidelijk blijkt dat de actie betrekking heeft op een krantenabonnement samen met een toestel, en dat in het raam van dit aanbod een eenmalig bedrag en maandelijkse abonnementstermijnen dienen te worden betaald.

De Jury is echter van mening dat in de radiospot waarover zij eerder diende te oordelen het vermelden van een voordeelbedrag minstens impliciet wees op het feit dat hier slechts sprake was van een verminderde prijs voor het pakket en op het feit dat het gepromote pakketaanbod aan voorwaarden onderhevig was en dat deze radiospot de consument derhalve duidelijker wees op het feit dat hij slechts een prijsvoordeel genoot en hem duidelijker uitnodigde om op de website kennis te gaan nemen van de precieze voorwaarden in dit verband.

Zij is van mening dat dit aspect onvoldoende aanwezig is in de onderhavige TV-spot, zodat de consument in casu misschien minder geneigd zal zijn om de voorwaarden op de website die de draagwijdte van de actie preciseren te raadplegen.

Gelet op het voorgaande en gezien het feit dat een dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan veroorzaken bij het publiek, heeft de Jury derhalve gemeend in casu een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 2 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen