Media Markt 21-02-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: MEDIA MARKT

Product-Dienst / Produit-Service: Stoomgenerator

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Bij de afbeelding van het product “CALOR Stoomgenerator Pro Express Care” staat op de website van Media Markt het woord “CASHBACK!” vermeld in witte letters in een rode rechthoek.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de stoomgenerator in kwestie op 8 februari 2018 op de website van de adverteerder te koop stond met een cashback van 50 euro. Als hij dit ging nakijken via de link die men moest aanklikken, kwam hij bij de site van de producent uit waar stond dat de actie maar liep tot 31/01/2018.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat op de website van de adverteerder op 8 februari 2018 bij het product in kwestie een rode rechthoek met daarin “CASHBACK!” vermeld stond.

Zij heeft er echter tevens nota van genomen dat in de aankondiging van de cashback-actie in kwestie op de productpagina van de producent zelf 31 januari 2018 vermeld stond als einddatum van de actie.

Hoewel zij tevens nota genomen heeft van de reactie van de adverteerder volgens dewelke het om een vergetelheid ging waarbij nagelaten werd om de rode rechthoek met daarin “CASHBACK!” tijdig van zijn website te verwijderen, is de Jury van mening dat de presentatie van de actie zoals die nog op 8 februari 2018 op de website van de adverteerder aanwezig was van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de duurtijd van het promotionele aanbod.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame op de website van de adverteerder strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de foutieve informatie meteen van zijn website heeft verwijderd.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen