Maasmechelen Village 9-12-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MAASMECHELEN VILLAGE

Product-Dienst / Produit-Service: Maasmechelen Village

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

In de radiospot hoort men een vrouw wandelen en luidop denken: “Ok, waar begin ik? Ah, hier se ne Simon Perele boetiek, dat wist ik niet. Amai. En ne Liu Jo, zalig, dat wist ik ook niet. En ne Ted Baker, efkes binnenlopen. Ooh, ze hebben dat kleedje dat ik al zolang wou, ooh dat wist ik niet. Ik neem dat, ja. Efkes betalen. Tiens, wat doet die creditkaart van mijne man in mijne portefeuille? Ooh, dat wist ik nu echt niet se.”.

//////////

Dans le spot, on entend une femme marcher et penser : « Bon, par où commencer ? Oh ici, tiens, une boutique Simon Perele, j’ignorais ça. Oh non, ils ont aussi une boutique Liu Jo ! Je l’ignorais. Et Ted Baker, eh bien entrons-y. Oh voilà la robe dont je rêvais depuis si longtemps, j’ignorais trouver ça ici, je la prends. Oh, la carte de crédit de mon mari dans mon portefeuille, oh ça aussi je l’ignorais… ».

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager keurt het gebruik af van het cliché van de vrouw die de kredietkaart van haar man nodig heeft om te gaan shoppen, alsof zij zelf niet in haar onderhoud zou kunnen voorzien, en van het beeld van de vrouw dat aldus wordt uitgedragen. Volgens de klager hoort men nooit de omgekeerde situatie waarbij een man boodschappen zou gaan doen met de kaart van zijn echtgenote.

//////////

Le plaignant désapprouve l’utilisation du cliché de la femme qui a besoin de la carte de crédit de son mari pour aller faire du shopping, comme si elle ne pouvait s’assumer seule, et l’image de la femme ainsi véhiculée. Selon le plaignant, on n’entend jamais la situation inverse où un homme irait faire des courses avec la carte de son épouse.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot die een vrouw aan het woord laat die verrukt een reeks winkels ontdekt waarvan één waar ze het kleedje ontdekt waarvan ze droomde en dat ze zal kunnen kopen met de creditcard van haar man die ze evenzeer ontdekt in haar portefeuille.

De Jury is van mening dat de toon die gebruikt werd om de gedachten van de vrouw in kwestie over te brengen sympathiek is en haar niet op een pejoratieve wijze voorstelt.

De Jury is eveneens van mening dat de humor waarmee de radiospot is gerealiseerd door de gemiddelde consument wel degelijk zal worden opgevat als een knipoog naar het cliché van de vrouw die graag gaat shoppen en niet als een negatieve allusie op een vrouw die financieel afhankelijk zou zijn van haar partner.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om vrouwen te denigreren of om een seksistisch stereotype te bestendigen dat ingaat tegen de evolutie van de maatschappij.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot radio qui met en scène une femme qui découvre avec ravissement une série de magasins dont un où elle découvre la robe dont elle rêvait et qu’elle pourra acheter avec la carte de crédit de son mari qu’elle découvre également dans son portefeuille.

Le Jury est d’avis que le ton utilisé pour communiquer les pensées de la femme en question est sympathique et ne la présente pas de manière péjorative.

Le Jury est également d’avis que l’humour avec lequel le spot radio est construit sera bien perçu par le consommateur moyen comme un clin d’œil au cliché de la femme qui aime faire du shopping et non pas comme une allusion négative à une femme qui serait financièrement dépendante de son partenaire.

Le Jury a dès lors estimé que le spot en question n’est pas de nature à dénigrer les femmes ni à perpétuer un stéréotype sexiste allant à l’encontre de l’évolution de la société.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen