Lidl 23-01-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: LIDL

Product-Dienst / Produit-Service: Kippendijen

Media / Média: Dagblad

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie bevat een afbeelding van het product – kippendijen – met daarbij een promotioneel aanbod. Bovenaan de tekst: “2 kilo… Da’s zwaar – Zeker als je samenwoont met een vegetariër”. Onderaan in een gele strook meermaals de letters “XXL” met rechts daarvan het logo van de adverteerder.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klaagster vindt de reclame echt degoutant ten opzichte van vegetariërs en vegans. Het is ook nog eens neerbuigend en druist in tegen de eigen slogan van de adverteerder “voor iedereen die telt”. Ze vindt dit soort reclame beschamend en laag-bij-de-gronds en echt heel ongepast voor een bedrijf dat zich veganvriendelijk probeert op te stellen. Het is volgens haar onnodig om reclame te maken voor vlees en iemand met andere overtuigingen hierbij proberen neer te halen.

2) Volgens de klaagster kleineert de adverteerder met deze reclame de groep van veggies/vegans. De slogan “voor iedereen die telt” slaat duidelijk niet op vegetariërs en vegans als je deze reclame ziet.

3) De klaagster haalde aan dat de reclame kippenvlees “ter ondersteuning” om samen te leven met vegetariërs betreft. Volgens haar is dit een belediging, het belachelijk maken van mensen die plantaardig eten omwille van allerlei redenen (gezondheid, milieu, dierenwelzijn).

4) Volgens de klaagster gaat het om discrimineren naar vegetariërs toe.

5) De klaagster haalde aan dat vegetariërs ook kip eten, maar dan plantaardig gemaakt: beter voor je lichaam, voor het milieu en voor de dieren, maar de adverteerder heeft dit blijkbaar niet begrepen. Reclame op basis van anderen uitlachen is volgens haar geen reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame naar aanleiding van een promotioneel aanbod voor een grote hoeveelheid van het gepromote product een aanzienlijke hoeveelheid kippendijen toont, met daarbij bovenaan de tekst: “2 kilo… Da’s zwaar – Zeker als je samenwoont met een vegetariër”.

De Jury is van mening dat de reclame slechts beoogt om met een humoristische knipoog te alluderen op het aspect “grote hoeveelheid” van de promotie in kwestie en zich daarbij evenzeer richt tot de vleeseter die klaarblijkelijk geacht wordt deze hoeveelheid alleen voor zijn rekening te nemen. Zij is tevens van mening dat de door de adverteerder beoogde woordspeling rond het woord “zwaar” door de gemiddelde consument aldus zal worden opgevat.

De Jury is eveneens van mening dat de reclame geen oordeel velt over het consumptiegedrag van bepaalde personen, met name vegetariërs en veganisten, en hen evenmin in hun consumptiekeuze viseert.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om een bepaalde groep personen te kleineren of belachelijk te maken en evenmin strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen