Lidl 20-12-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: LIDL

Product-Dienst / Produit-Service: Lidl

Media / Média: Internet (Instagram, website), Dagblad, TV / Internet (Instagram, site web), Quotidien, TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De algemene afbeelding van de reclame toont van links naar rechts, een jongere die van zijn stoel dreigt te vallen omdat hij achteruit deinst voor een vrouw die vol afschuw kijkt naar een kreeft die vasthangt aan haar vinger, kinderen die kroketten stapelen op het kale hoofd van een man die in slaap gevallen is op tafel, een oudere man die schuimwijn spuit op een vrouw in décolleté, een poedel die botten van een bord neemt, een man met de armen rond de borstkas van een vrouw die aan het stikken is, de vrouw die een kroket en haar gebit uitspuwt, een man die struikelt als hij een schotel oesters brengt en een kat die de oesters die van de schotel vallen opvangt.
Daaronder de tekst “Lidl wenst je onvergetelijke feesten”.

Een van de visuals op internet toont een man met de armen rond de borstkas van een vrouw die aan het stikken is en die een kroket en haar gebit uitspuwt.

Een van de Tv-spots toont een oudere man die schuimwijn op een vrouw in décolleté spuit. Ze lachen allebei.

//////////

L’image publicitaire générale montre de gauche à droite, un ado qui risque de tomber de sa chaise en reculant devant une femme à l’air horrifié avec le doigt pincé par un homard, des enfants qui empilent des croquettes sur le crâne chauve d’un homme endormi sur la table, un homme âgé qui asperge de mousseux une femme en décolleté, un caniche qui attrape des os dans un plat, un homme avec les bras autour du thorax d’une femme en train de s’étouffer, la femme qui recrache une croquette et son dentier, un homme qui trébuche en apportant un plat avec des huîtres et un chat qui attrape les huîtres qui tombent du plat.
En dessous, le texte « Lidl vous souhaite des fêtes inoubliables ».

Un des visuels sur internet montre un homme avec les bras autour du thorax d’une femme en train de s’étouffer et qui recrache une croquette et son dentier.

Un des spots TV montre un homme âgé qui asperge de mousseux une femme en décolleté. Ils rient tous les deux.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager deelde mee dat de afbeelding zich denigrerend en weinig respectvol uitlaat over ouderen, omdat men toont hoe het vals gebit van een oudere dame die zich verslikt naar buiten vliegt. Het nut van de humor voor de reclame ontgaat hem volledig. Volgens hem is dit in strijd met de ethische code van de JEP.

2) De klager deelde mee dat op deze foto de afgebeelde vrouwen zich allemaal in een onfortuinlijke situatie bevinden, ridicuul en rechtstaand. Hij vindt dat de vrouw zich eens te meer in een negatieve situatie bevindt en dat het gaat om seksisme en degradatie van de vrouw.

3) Volgens de klager is de reclame met de afbeelding van een oudere man die een vrouw met champagne “bespat” uiterst vrouwonvriendelijk en degraderend voor het beeld van de vrouw.

4) De tv-spot met een oude man die een cavafles leeg spuit op het gezicht en lichaam van een sexy geklede jonge vrouw is seksistisch volgens de klager.

//////////

1) Le plaignant a communiqué que l’image s’exprime de manière dénigrante et avec peu de respect à l’égard des personnes âgées car elle montre une dame plus âgée qui s’étouffe et crache son dentier. L’utilité de l’humour pour la publicité lui échappe complètement. Selon lui, c’est contraire au code éthique du JEP.

2) Le plaignant a communiqué que, sur cette photo, les femmes présentes sont toutes en fâcheuse situation, ridicules et debout. Il trouve qu’une fois encore la femme est dans une situation négative et qu’il s’agit de sexisme et d’avilissement de la femme.

3) Selon le plaignant, la publicité avec la représentation d’un homme âgé qui “éclabousse” de champagne une femme est d’une extrême misogynie et est dégradante pour l’image de la femme.

4) Le spot TV avec un homme âgé qui éclabousse avec une bouteille de cava le visage et le corps d’une jeune femme habillée de manière sexy est sexiste selon le plaignant.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de algemene afbeelding van de reclame verschillende personen (mannen en vrouwen, jong en minder jong, …) in groteske situaties toont en vermeldt “Lidl wenst je onvergetelijke feesten”.

Zij heeft eveneens vastgesteld dat één van de Tv-spots van de betrokken reclamecampagne een oudere man toont die schuimwijn op een vrouw met décolleté spuit en dat beide personen lachen.

De Jury is van mening dat de in deze reclames getoonde scènes allemaal karikaturale situaties oproepen die zich kunnen voordoen tijdens de eindejaarsfeesten. Zij is van mening dat de humoristische knipoog ontegensprekelijk duidelijk zal zijn voor het grote publiek.

Zij is eveneens van mening dat deze campagne door de gemiddelde consument niet geïnterpreteerd zal worden als een specifiek beeld van bepaalde personen in een realistische context uitdragend. Zij is met name van mening dat de gemiddelde consument de betrokken reclames niet zal interpreteren als een aantasting van de menselijke waardigheid van oudere personen of vrouwen.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclames in kwestie niet van aard zijn om een bepaalde categorie van personen te denigreren of hen belachelijk te maken en evenmin een discriminatie bevatten gebaseerd op leeftijd of geslacht.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclames geen elementen bevatten die seksistisch van aard zijn of een stereotype uitmaken dat indruist tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames niet in strijd zijn met artikels 1 alinea 2, 4 alinea 2 en 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel of met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que l’image publicitaire générale montre différentes personnes (hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, …) dans des situations burlesques et mentionne « Lidl vous souhaite des fêtes inoubliables ».

Il a également constaté qu’un des spots TV de la campagne publicitaire concernée montre un homme âgé qui asperge de mousseux une femme en décolleté et que les deux personnes rient.

Le Jury est d’avis que les scènes représentées dans ces publicités évoquent toutes des situations caricaturales qui peuvent se produire lors des fêtes de fin d’année. Il est d’avis que le clin d’œil humoristique sera indéniablement clair pour le grand public.

Il est également d’avis que cette campagne ne sera pas interprétée par le consommateur moyen comme véhiculant une image spécifique de personnes en particulier dans un contexte réaliste. Il est notamment d’avis que le consommateur moyen n’interprétera pas les publicités concernées comme portant atteinte à la dignité humaine des personnes âgées ou des femmes.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que les publicités en question ne sont pas de nature à dénigrer ou à engendrer le ridicule d’une certaine catégorie de personnes et ne comportent pas non plus de discrimination fondée sur l’âge ou le sexe.

Le Jury a également estimé que les publicités ne contiennent pas d’éléments de nature sexiste ou de stéréotype allant à l’encontre de l’évolution de la société.

Le Jury a dès lors estimé que les publicités ne sont pas contraires aux articles 1 alinéa 2, 4 alinéa 2 et 12 du Code de la Chambre de Commerce Internationale ni aux Règles du JEP en matière de la représentation de la personne.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen