Lidl 20-03-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: LIDL

Product-Dienst / Produit-Service: Lidl webshop / Magasin en ligne Lidl

Media / Média: Andere (materiaal verkooppunt) / Autres (point de vente)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche toont aan de linkerkant een matras met de tekst “om baby’s te maken” en aan de rechterkant een body voor een baby met de tekst “om ze aan te kleden”. Onderaan “Je vindt alles op lidl-shop.be” en het logo van de adverteerder.

//////////

L’affiche montre à gauche un matelas avec le texte « pour faire des bébés » et à droite un body pour bébé avec le texte « pour les habiller ». En dessous, « Tout est sur lidl-shop.be » et le logo de l’annonceur.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat zijn zoon van tien jaar gechoqueerd was door de ondertoon van de tekst die een seksuele handeling suggereert.

//////////

Le plaignant a communiqué que son fils de 10 ans a été choqué par le sous-entendu du texte qui suggère un acte sexuel.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche in kwestie aan de linkerkant een matras toont met de tekst “om baby’s te maken” en aan de rechterkant een body voor een baby met de tekst “om ze aan te kleden”, met onderaan “Je vindt alles op lidl-shop.be” en het logo van de adverteerder.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat deze affiche één van de reclame-uitingen is, gebaseerd op hetzelfde principe van de diversiteit van producten, die gebruikt worden om promotie te voeren voor de onlinewinkel van de adverteerder.

De Jury is van oordeel dat de reclame geen visueel of tekstueel element bevat dat indruist tegen de geldende fatsoensnormen en niet van aard is om morele schade te veroorzaken bij kinderen.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que l’affiche en question montre à gauche un matelas avec le texte « pour faire des bébés » et à droite un body pour bébé avec le texte « pour les habiller ». En dessous, « Tout est sur lidl-shop.be » et le logo de l’annonceur.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que cette affiche est l’une des communications publicitaires, basées sur le même principe de la diversité des produits, utilisées pour faire la promotion du magasin en ligne de l’annonceur.

Le Jury a estimé que la publicité ne contient pas d’élément visuel ou textuel contraire aux convenances selon les normes actuellement admises et n’est pas de nature à pouvoir causer un préjudice moral à des enfants.

Le Jury a également estimé que la publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen