Lidl 14-09-2022: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: LIDL

Product-Dienst / Produit-Service: Seizoenswijnen

Media / Média: Andere (verkooppunt)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de door de klaagster doorgestuurde foto ziet men een presentatiemeubel waarin een zestal verschillende wijnen staan uitgestald, met daarbij een bord met daarop een afbeelding van flessen wijn met daarbij “2+1” en “op=op” en bovenaan de vermelding “vanaf donderdag 18/08 t.e.m. zaterdag 20/08 2+1 gratis op meer dan dertig seizoenswijnen”. Bij één van de wijnen in het meubel (Chenin blanc) is een wit prijskaartje aangebracht; bij drie andere wijnen is een rood prijskaartje aangebracht met daarop “promo” en “2+1”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees naar de voormelde foto van de opstelling in het verkooppunt en deelde mee dat ze de Chenin blanc koos en haar aan de kassa toch de 3 flessen werden aangerekend. De uitleg was dat deze flessen niet bij de reclame hoorden en verkeerd geplaatst waren. Ze had dat blijkbaar moeten zien aan het feit dat het prijskaartje wit was terwijl de andere rood waren. Zij vindt het echter vreemd dat er op het bord staat dat er 30 soorten wijn aan de reclame meedoen, maar dat niet eens alle wijnen in het meubel meedoen aan de reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de door de klaagster doorgestuurde foto en van de klacht in dat verband.

Zij heeft er met name nota van genomen dat in het verkooppunt in kwestie één van de wijnen die was uitgestald in een apart presentatiemeubel met een bord met daarop een afbeelding van flessen wijn met daarbij “2+1” en “op=op” en bovenaan de vermelding “vanaf donderdag 18/08 t.e.m. zaterdag 20/08 2+1 gratis op meer dan dertig seizoenswijnen”, niet bleek deel te nemen aan de aldus gepromote actie.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat het hier ging om een menselijke fout in het betrokken filiaal, aangezien het de bedoeling was dat op het extra presentatiemeubel enkel wijnen gepresenteerd werden die meededen aan de gepromote actie, maar in dit geval helaas een verkeerde Chenin wijn op het meubel werd ingespiegeld.

Ofschoon zij de inhoud van het reclamebord zelf niet als dusdanig misleidend acht, is de Jury van mening dat de combinatie van dit bord met de voormelde menselijke fout in de opstelling in het filiaal in kwestie wel degelijk in hoofde van de consument de indruk wekt dat alle in het betrokken meubel gepresenteerde wijnen ook zullen deelnemen aan deze actie. Dat het prijskaartje bij de verkeerd geplaatste wijn verschilde van de prijskaartjes die bij bepaalde andere gepresenteerde wijnen waren aangebracht, is volgens haar in casu niet van aard om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van mening dat deze opstelling in kwestie wel degelijk van aard was om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het door de klaagster gesignaleerde punt en heeft de klacht derhalve gegrond verklaard.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om het promotiemateriaal in het betrokken filiaal te wijzigen, en bij gebreke daaraan dit niet meer in die vorm te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder de betrokken filiaalverantwoordelijke reeds op de hoogte heeft gebracht bij ontvangst van de klacht, en bij uitbreiding een communicatie heeft uitgestuurd naar alle filialen om extra aandacht te besteden aan de artikelnummers bij het inspiegelen van extra presentaties.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen