John Saey 14-01-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: JOHN SAEY

Product-Dienst / Produit-Service: Renovatie

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche bevat een zwart-wit foto van het gerimpelde gelaat van een oudere persoon, met de slogan “Does your building also need a facelift?”.
Daarbij het telefoonnummer en de naam van de adverteerder, met de slogan “A new life voor buildings”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt het wansmakelijk om de foto van een niet-Europese, in haar ogen mooie, bejaarde vrouw te gebruiken met de slogan “Does your building also need a facelift?” – alsof ouder worden en rimpels krijgen niet meer aanvaardbaar is in deze maatschappij.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de affiche ter promotie van de renovatiediensten van de adverteerder een zwart-wit foto van het gerimpelde gelaat van een oudere persoon bevat, met de slogan “Does your building also need a facelift?”.

Wat de gebruikte afbeelding betreft, is de Jury van mening dat het gaat om een serene en sobere foto en dat de oudere persoon in kwestie niet in het belachelijke wordt getrokken of anderszins op een negatieve manier wordt voorgesteld.

Zij is tevens van mening dat de adverteerder er zich in deze reclame toe beperkt om aan de hand van deze afbeelding en slogan een beeldspraak die duidelijk verband houdt met de door hem aangeboden diensten te hanteren, zonder daarmee echter meteen ook een bepaald na te streven ideaalbeeld inzake oudere personen naar voor te schuiven.

De Jury is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een aantasting van de menselijke waardigheid van oudere personen.

Gelet op het voorgaande, is zij tevens van mening dat de reclame in kwestie niet van aard is om een bepaalde groep personen te kleineren of in diskrediet te brengen en dat zij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen