Jobat 08-09-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: JOBAT

Product-Dienst / Produit-Service: Jobat

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Met de voice-over “Jobat stelt voor: er zit een Ludo in elk van ons”, toont de spot een man die probeert een projector met een afstandsbediening aan te zetten. Hij staat boven op een vergadertafel met zes personen errond.
Een van de vrouwen stelt de vraag “Steekt de stekker in?”, waarop de man in kwestie zucht.
Men ziet dan een jonge man die aan de vergadertafel zit met ‘Ludo’, zijn gevisualiseerde gedachte die op zijn schouder verschijnt, met de bedenking: “Pfff. Hier gaan we weer. 5 fossielen rond de tafel en het enige waar ik goed voor ben is hun schermke aansluiten.”.
De man op de tafel kijkt naar de jonge man, geeft hem de afstandsbediening en zegt hem met een knikje: “Jeffrey…”.
De jonge man kijkt naar de man naast hem, een oudere man die op een ouderwetse manier gekleed is en met twee vingers op zijn laptop typt. ‘Ludo’ zegt boos: “Typt gij ondertussen nog wa verder met uw 2 vingers. Bidsprinkhaan!” en verdwijnt dan.
Jeffrey neemt de afstandsbediening en zet de projector aan. Iedereen is tevreden.
De tv-spot eindigt met de volgende voice-over: “Wordt je Ludo ook niet vrolijk van je job? Met Jobat vind je een job die al je talenten benut. Jobat, go for happy.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager voerde aan dat in de spot vijf oudere personen op kantoor rond de tafel zitten en proberen een beamer aan de praat te krijgen, waarop een jongere hen komt helpen.
Hij vindt het niet kunnen dat oudere mensen met fossielen vergeleken worden. Als 70-jarige man is hij nog heel goed mee met de moderne technologieën.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de reclamespot slechts beoogde om met humor de positieve boodschap mee te geven dat het belangrijk is om een job te zoeken en te vinden die alle talenten en vaardigheden van de sollicitant benut, wat volgens haar duidelijk blijkt uit de spot en de voice-over aan het einde.

De Jury is van mening dat de verwijzing naar “5 fossielen rond de tafel” door Ludo, de gevisualiseerde gedachte van de jonge man, niet zozeer naar de leeftijd van de aanwezige personen verwijst, waarvan sommigen trouwens jonger dan anderen zijn, dan wel naar mensen met een bepaalde, in casu professionele, attitude of naar mensen die zich gedragen op een manier die als ouderwets wordt beschouwd, ongeacht hun leeftijd.

Zij is eveneens de mening toegedaan dat uit de totaalindruk die de reclame biedt en uit het gebruik van de stem van het figuurtje Ludo, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt en dat de spot niet van aard is om letterlijk te zullen worden opgevat door de gemiddelde consument.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een negatieve voorstelling van oudere personen of als een aantasting van hun menselijke waardigheid, maar daarentegen de boodschap zal opvatten in de door de adverteerder beoogde zin.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om oudere personen te kleineren of in diskrediet te brengen en evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen