Jeugdhuis Chez Choseken 09-11-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: JEUGDHUIS CHEZ CHOSEKEN

Product-Dienst / Produit-Service: Halloween Party

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Facebookpagina van het evenement bevat bovenaan een gestileerde tekening van zombies die een danspas uitvoeren met daarboven “Halloween Party”.
Links de tekst: “DJ’s: Peterselie & Simon Yet” en rechts: “Promo: Flugel & La chouffe 3 + 1 gratis”.

De tekst onderaan vermeldt onder meer:
“PROMO’S :
-Kom verkleed en krijg een gratis pint
-Flugel : 3+1 gratis
-La Chouffe : 3+1 gratis”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager gaat het om alcoholreclame in strijd met het Alcoholconvenant.
Deze reclame is volgens hem gericht op minderjarigen, omdat ze wordt gemaakt in een jeugdhuis.
Een jeugdhuis is uit zijn aard een plaats waar hoofdzakelijk minderjarigen aanwezig zijn.
De reclame voor alcohol die er wordt gemaakt is bijgevolg hoofdzakelijk tot de minderjarigen gericht.
Bovendien zet de reclame aan tot onwettige consumptie, omdat er reclame wordt gemaakt voor sterke drank (Flügel) die pas mag worden gedronken vanaf 18 jaar.
De klager meent dan ook dat de artikelen 2.1 (gericht op minderjarigen), 2.2 (jeugdhuis = sociale instelling), 3.1 (onwettige consumptie) en 4.1 (minderjarigen) van het Alcoholconvenant geschonden zijn.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze aankondiging onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft de verschillende in de klacht en de aankondiging vermelde partijen om een reactie verzocht en heeft met name kennis genomen van de reacties van de vermelde producenten van alcoholhoudende dranken, FLS Company (Flügel) en Duvel Moortgat (La Chouffe).

De Jury heeft vooreerst nota genomen van de reactie van FLS Company waarin onder meer wordt bevestigd dat, hoewel de organisator wel klant is bij hen, zij niet hebben geparticipeerd in deze actie en geen visuals voor dit evenement hebben verstrekt, maar dat deze actie door de organisator zelf werd geïnitieerd zonder hun accountmanager in te lichten.

Zij heeft vervolgens nota genomen van de reactie van Duvel Moortgat waarin onder meer wordt bevestigd dat geen van hun medewerkers op de hoogte was van het bestaan van dit evenement en dat er op generlei wijze medewerking of ondersteuning werd geboden aan dit evenement of aan de communicatie daaromtrent vanuit de brouwerij.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de aankondiging in kwestie reclame maakt voor het aangekondigde evenement en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze aankondiging niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd: Café ’t Putje et al. 26/02/2016, Huis der Rechten 06/04/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Backstage 05/07/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen