Infraligne 01-02-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: INFRALIGNE

Product-Dienst / Produit-Service: Fit- en gezondheidscentrum

Media / Média: Radio, internet, magazine

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Internet:

Op de website van de adverteerder ziet men bij de tekst “YES jouw gewicht = jouw korting” en “Jezelf wegen was nog nooit zo leuk!” een afbeelding van een man en een vrouw die samen op een weegschaal staan met bij hen respectievelijk de vermelding “90 kg=euro” en “50 kg=euro”.

Bij doorklik naar de actiepagina de volgende tekst:
“Van een extra vetlaagje na nieuwjaar kan je behoorlijk balen. De beste remedie? Zo snel mogelijk de draad weer oppikken en werk maken van je slanke figuur.
Om je te motiveren lanceert InfraLigne de ‘goede voornemens’-actie: als je in januari (her)start bij InfraLigne, krijg je je gewicht als korting. Weeg je bijvoorbeeld 70 kilo, dan krijg je 70 euro korting. Die feestkilo’s zijn dit jaar dus mooi meegenomen …
Wil je weten hoeveel kilo’s je kan verliezen en hoeveel beurten je daarvoor nodig hebt? Kom dan langs voor een gratis figuuranalyse. maak een afspraak in een InfraLigne-studio in jouw buurt.

*Actie geldig van 2 t.e.m. 31 januari 2017. Korting wordt verrekend in euro’s op een volledige advieskuur (aantal beurten van je advieskuur wordt berekend tijdens de figuuranalyse). Enkel voor (her)starters bij aankoop van minimum 20 adviesbeurten. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.”.

Radiospot:

VO: “Gezond leven in 2017 of vaarwel feestkilo’s? Infraligne heeft de januari-actie. Jouw gewicht is jouw korting. Meer wegen is meer korting. Bij Infraligne geven coaches je oefeningen en voedingsadvies op maat om af te slanken met blijvend resultaat. Ontdek onze methode op infraligne.be.”

Print:

De printadvertenties bevatten bij de tekst “YES jouw gewicht = jouw korting” en “Jezelf wegen was nog nooit zo leuk!” een afbeelding van een man en een vrouw die samen op een weegschaal staan met bij hen respectievelijk de vermelding “90 kg=euro” en “50 kg=euro”.
Daarbij ook de tekst: “Infraligne formule – oefenprogramma in infraroodcabine + figuuranalyse + persoonlijk voedingsadvies + professionele coaching = meer energie”.

Onderaan in kleinere letters:
“Actie geldig van 2 t.e.m. 31 januari 2017. Korting wordt verrekend in euro’s op een volledige advieskuur. Enkel voor (her)starters bij aankoop van minimum 20 adviesbeurten. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klacht werd op basis van de volgende redenen ingediend:

– aanzetten tot ongezonde eetgewoonten,

– gevaar voor eetstoornissen,

– discriminatie op basis van gewicht,

– ethisch onaanvaardbaar.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de reclames in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Met betrekking tot het onderdeel van de klacht dat betrekking heeft op het mogelijk aanzetten tot ongezonde eetgewoonten en gevaar voor eetstoornissen, heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de campagne beoogt personen ertoe aan te zetten om een gezondere levensstijl aan te nemen, en indien nodig gewicht te verliezen.

De Jury is dienaangaande van mening dat de verwijzing in sommige van de onderzochte reclames naar mogelijke gewichtstoename tijdens de periode van de eindejaarsfeesten niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Met betrekking tot het onderdeel van de klacht dat betrekking heeft op mogelijke discriminatie op basis van gewicht, heeft de Jury om een advies verzocht bij Unia inzake de draagwijdte van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Zij heeft er ingevolge het advies van Unia nota van genomen dat gewicht wel degelijk als fysieke eigenschap onder de door deze wet beschermde criteria valt en dat derhalve sprake is van een direct onderscheid in de zin van artikel 4, 6° van de wet.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat dit gehanteerde directe onderscheid niet afdoende objectief gerechtvaardigd wordt in de zin van artikel 7 van de wet, in de mate dat het geven van een verschillende korting enkel en alleen op basis van het criterium gewicht hier niet beschouwd kan worden als een passend en noodzakelijk middel om een legitiem doel te bereiken.

Gelet hierop, is de Jury van oordeel dat in casu sprake is van een verboden directe discriminatie op grond van een fysieke eigenschap in de zin van artikel 14 van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Overeenkomstig artikel 8 van haar Reglement heeft de Jury vervolgens tevens onderzocht in welke mate mogelijk eveneens sprake is van discriminatie in de zin van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

In dit verband heeft zij om een advies verzocht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en er ingevolge dit advies nota van genomen dat, aangezien vrouwen over het algemeen minder wegen dan mannen en dus minder korting krijgen, in casu sprake is van een indirect onderscheid in de zin van artikel 5, 7° van voornoemde wet, wat met name het geval is wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald geslacht, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen.

De Jury heeft er vervolgens ook hier nota van genomen dat, hoewel kan worden aanvaard dat de actie een legitiem doel beoogt te dienen, met name het bevorderen van de gezondheid van de klanten, het middel voor het bereiken van dat doel in casu niet passend en noodzakelijk is in de zin van artikel 15 van deze wet. Zo kan bijvoorbeeld bezwaarlijk worden voorgehouden dat de in de reclame afgebeelde zwaarder wegende man noodzakelijkerwijs minder fit of gezond is dan de afgebeelde lichter wegende vrouw.

Gelet hierop, is de Jury van oordeel dat in casu sprake is van een verboden indirecte discriminatie op grond van geslacht in de zin van artikel 19 van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen