Imperial Meat Products 01-09-2021: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: IMPERIAL MEAT PRODUCTS

Product-Dienst / Produit-Service: Marcassou

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een man in een grote omheining met een varken. Hij toont het varken een deken maar het reageert niet; de man wacht en zucht dan.
Man: “Viens ici. Allez cochon. Cochon, allez.”
Vervolgens gaat hij zitten aan een tafel waar twee mannen aan het aperitieven zijn met onder meer plakjes van een worst van het gepromote merk.
Man: “Salut les copains.”
Voice-over: “Blijf rustig genieten. Dat doen wij ook. Genieten van een stukje vlees van hier met respect voor natuur en dier. Marcassou, geniet gerust.”
Tekst op het scherm:
Logo “Le Cochon bien-être” en “Met respect voor natuur en dier”
Logo “Marcassou” en “Geniet gerust – Voor meer informatie over Le Cochon bien-être, ga naar www.marcassou.be”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat vlees een product is dat absoluut niet diervriendelijk is en absoluut niet goed is voor het milieu. Dit is wetenschappelijk ondersteund en is een feit. Toch begaat de adverteerder in deze spot de leugen dat hun product goed is voor dier en natuur, het compleet tegenovergestelde van wat het eigenlijk is. Diervriendelijk slachten, dat bestaat uiteraard niet, en het spotje met het varkentje is ook iets wat nooit gebeurt. En de varkensindustrie is helemaal niet goed voor het milieu. De uitstoot van een varkenskwekerij is ontzettend hoog. Volgens hem is dit de consument rechtuit beliegen en bedriegen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klager aanvoert dat de adverteerder de consument misleidt, zowel op het vlak van dierenwelzijn als op het vlak van milieu, door in de Nederlandstalige versie van de spot zijn product te omschrijven als vlees “met respect voor natuur en dier”.

Zij heeft tevens vastgesteld dat de Franstalige versie van de spot het heeft over “respectueuse du bien-être animal”, en dat beide spots verwijzen naar het label “Le Cochon bien-être”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij zich sinds midden juni 2021 inzet voor een duurzamere varkensvleessector met dit label, dat de consument vleeswaren garandeert die in de Ardennen worden bereid met vlees uit de streek en met strenge normen inzake dierenwelzijn tijdens het hele productieproces, die verder gaan dan nationale en Europese maatregelen (de varkens krijgen bijvoorbeeld meer ruimte en worden niet gecastreerd). Wat het milieuaspect betreft, kan hij door lokaal vlees te kopen het vervoer drastisch beperken en heeft hij reeds eerder milieuvriendelijkere verpakkingen ingevoerd.

De Jury houdt er vooreerst aan in herinnering te brengen dat het haar niet toekomt om zich uit te spreken over de producten zelf waarvoor reclame wordt gemaakt, maar dat haar bevoegdheid zich beperkt tot het onderzoek van de reclame-inhoud.

Welnu, wat de reclame-inhoud in kwestie betreft, is de Jury van mening dat de in de spot gebruikte bewoordingen in combinatie met de beelden van aard zijn om in hoofde van de gemiddelde consument een totaalindruk te creëren die veel verder gaat dan de specifieke verbeteringen op het vlak van dierenwelzijn en milieu waarop de adverteerder klaarblijkelijk aanspraak wil maken met het gepromote label.

Wat het aspect dierenwelzijn betreft, is de Jury met name de mening toegedaan dat doorheen deze spot met de bewering “met respect voor (het) dier” / “respectueuse du bien-être animal” wel degelijk de indruk wordt gewekt dat de gepromote producten als dusdanig diervriendelijk zouden zijn.
Zij is bovendien van mening dat deze indruk hier nog wordt versterkt door de getoonde scènes, die bijdragen tot een algemene sfeerschepping die volgens haar niet in overeenstemming is met de werkelijkheid van een professionele, ook relatief kleinschalige familiale, varkenshouderij.

Zij is derhalve van oordeel dat de beide spots van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt, wat in strijd is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Hierbij aansluitend is de Jury ook met betrekking tot het aspect milieu, zoals dat uitdrukkelijk aanwezig is in de Nederlandstalige versie van de spot, waar immers sprake is van vlees “met respect voor natuur en dier”, van mening dat de spot aldus op absolute wijze een milieuvriendelijkheid claimt voor de gepromote producten die het lokale karakter van de productie waarop het label betrekking heeft en milieuvriendelijkere verpakkingen ver overstijgt.

Zij is derhalve van oordeel dat de Nederlandstalige versie van de spot op dit punt eveneens strijdig is met artikel D1 van de ICC-Code en artikels 3 en 7 van de Milieureclamecode.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de spots te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze spots niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen