ILLVA Saronno – Disaronno 20-06-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ILLVA SARONNO

Product-Dienst / Produit-Service: Disaronno

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager deelde een foto mee van een tabaksautomaat waarop de tekst “I don’t know the question but shots is definitely the answer” te zien is, met daaronder een afbeelding van een fles Disaronno en drie shotglaasjes.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wekt de affiche in combinatie met de slogan de indruk dat het drinken van shots Disaronno antwoorden biedt op allerlei vragen. Zijns inziens is dit een inbreuk op verschillende artikels van het Alcoholconvenant, afhankelijk van de vraag die de betrokken persoon zich stelt: 3.2, 3.5, 6.2, 6.4. Bovendien ontbreekt de educatieve slogan.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de door de klager meegedeelde foto en van de klacht aangaande een schending van het Convenant door Disaronno die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reactie van de vermelde producent, ILLVA Saronno S.p.A., die onder meer meedeelde dat hij deze visual, die geen deel uitmaakt van zijn reclamecampagne voor het merk, niet heeft ontwikkeld, maar daarentegen schadelijk vindt voor het merkimago van Disaronno.

Op basis van de informatie waarover zij beschikt is de Jury van mening dat de communicatie in kwestie niet uitgaat van de vermelde producent.

Zij is derhalve van oordeel dat in casu geen sprake kan zijn van een overtreding van het Convenant in hoofde van de vermelde producent.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen