Iglo Belgium 08-02-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: IGLO BELGIUM

Product-Dienst / Produit-Service: Kant-en-klaar maaltijden

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Tv-spot toont een man aan het stuur die een jongen terugbrengt van zijn training. Hij telefoneert naar de moeder die we zien koken op haar werk. Thuis aangekomen warmt de man gerechten van de adverteerder op. We zien vervolgens de producten die gepromoot worden, het logo van de adverteerder en de tekst “Iemand heeft gekookt voor jou”.

//////////

Le spot TV montre un homme au volant qui ramène un garçon de son entraînement. Il téléphone à la mère qu’on voit en train de cuisiner à son travail. Arrivé à la maison, il réchauffe des plats de l’annonceur. On voit ensuite les produits dont il est fait la promotion, le logo de l’annonceur et le texte « Quelqu’un a cuisiné pour vous ».

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager haalde aan dat de reclame geen beeld van een correcte verkeersgebruiker weergeeft:
– de chauffeur slaat eerst linksaf vlak voor twee aankomende fietsers en snijdt hen eigenlijk de pas af;
– nadien draait hij opnieuw linksaf (een oprit) zonder zijn richtingsaanwijzers te gebruiken.

2) Le plaignant a été choqué par l’introduction de la publicité (première seconde) pendant laquelle l’automobiliste commet une infraction évidente au code de la route en plus de presque accrocher des cyclistes.
Selon lui, cette publicité est de nature à rendre normaux des comportements irresponsables.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de Tv-spot en de klachten die betrekking hebben op het begin van de spot waarin men een man en een jongen met de wagen naar huis ziet rijden.

De Jury benadrukt vooreerst dat de scène in kwestie vluchtig is en dat het niet gemakkelijk is om te zien of de bestuurder effectief al dan niet de richtingaanwijzer gebruikt heeft.

Met betrekking tot de uitgevoerde handeling en de fietsers is de Jury van mening dat de wagen hen niet de pas afsnijdt door hen te dwingen om te remmen en hen evenmin in een gevaarlijke situatie brengt.

Bovendien benadrukt de Jury dat het gaat om reclame voor een product dat geen verband houdt met motorrijtuigen en waarbij de nadruk meer wordt gelegd op het opwarmen van de maaltijden van de adverteerder als men thuiskomt dan op het traject met de wagen.

In deze context is de Jury van oordeel dat de gemiddelde consument in deze spot geenszins een onverantwoord weggedrag zal zien en derhalve geen banalisering van dergelijk gedrag.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder getuigt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot TV et des plaintes qui ont trait au début du spot où on voit un homme et un garçon rentrer à la maison en voiture.

Le Jury a tout d’abord souligné que la scène en question est furtive et qu’il n’est pas aisé de voir si le conducteur a effectivement utilisé le clignotant ou non.

Par rapport à la manœuvre effectuée et aux cyclistes, le Jury est d’avis que la voiture ne leur coupe pas la route en les obligeant à freiner et ne les met pas non plus dans une situation dangereuse.

De plus, le Jury a souligné qu’il s’agit d’une publicité pour un produit qui n’a aucun lien avec des véhicules et où l’accent est mis sur le fait de réchauffer les plats de l’annonceur en rentrant chez soi davantage que sur le trajet en voiture.

Dans ce contexte, le Jury a estimé que le consommateur moyen ne verra pas dans ce spot un comportement irresponsable sur la route ni dès lors une banalisation d’un tel comportement.

Vu ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen