Huis der Rechten 06-04-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: HUIS DER RECHTEN

Product-Dienst / Produit-Service: Dagdisco

Media / Média: Andere (evenement), Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar een krantenartikel met als titel “Dagfuif met pintjes aan 0,50 euro loopt stevig uit de hand”.

De betrokken activiteit van fakbar Huis der Rechten werd, met vermelding van de prijs van 50 cent, aangekondigd op Facebook.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Onder verwijzing naar een krantenartikel met als titel “Dagfuif met pintjes aan 0,50 euro loopt stevig uit de hand”, wenste de klager klacht in te dienen voor een schending van het Alcoholconvenant.

In artikel 3 van het Alcoholconvenant staat dat reclame niet mag aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen.

In casu werd bier verkocht aan een prijs van slechts € 0.50. Op die manier wordt er aangezet tot een onverantwoordelijke of overmatige consumptie.

Hij wenste met name klacht in te dienen tegen de mededeling dat het bier aan slechts 50 cent wordt verkocht.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de klacht en de door de klager meegedeelde informatie omtrent het evenement. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de klager met name op basis van artikel 3.1 van het Convenant klacht wenst in te dienen tegen de mededeling dat het bier aan slechts 50 cent wordt verkocht.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat deze mededeling aanwezig is in aankondigingen met betrekking tot het evenement op Facebook.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende in de klacht onrechtstreeks vermelde partijen, met name fakbar Huis der Rechten en brouwerij AB InBev.

Wat de ontvankelijkheid van de klacht betreft, heeft de Jury geoordeeld dat zij de in de – overigens aan de vermelde partijen ter beschikking gestelde – aankondigingen van het evenement vervatte door de klager geviseerde mededeling kan onderzoeken in het licht van de door de klager aangehaalde bepaling.

De Jury bevestigt tevens dat de klacht voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten van artikel 5 van haar Reglement en artikel 13.1 van het Convenant, in de mate dat wordt gehandeld met het oog op de verdediging van de consumentenbelangen en geen commercieel belang wordt nagestreefd.

Wat de grond van de klacht betreft, heeft de Jury vooreerst nota genomen van de reactie van AB InBev waarin onder meer wordt bevestigd dat AB InBev niet de organisator van dit evenement is en evenmin betrokken is bij de communicatie errond.

Zij heeft er vervolgens ingevolge de reactie van de organisator, fakbar Huis der Rechten, nota van genomen dat het enkele doel van de communicatie was om het evenement Dagdisco aan te kondigen, waarbij het concept Dagdisco en de daarmee gepaard gaande prijszetting een bekend feestconcept zijn in Leuven. Hij heeft nooit de intentie gehad om met zijn activiteiten aan te zetten tot drankgebruik en voert binnen zijn VZW reeds jaren een beleid dat verantwoord drankgebruik tracht aan te moedigen, met maatregelen zoals stewardopleidingen voor de vrijwilligers en controle van studentenkaarten.

De Jury is van mening dat de aankondigingen in kwestie reclame maken voor het aangekondigde evenement van deze fakbar en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant betreffen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze aankondigingen niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant vallen en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen