Helan 01-03-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: HELAN

Product-Dienst / Produit-Service: Ziekenfonds / Mutualité

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Met geleidelijk triomfantelijker wordende klassieke muziek op de achtergrond, toont de spot de bewegende onderbenen van een op bed liggende persoon vanuit het standpunt van deze persoon die door een open raam een beboste omgeving ziet. Naar het einde van de spot vervormt het beeld en ziet men witte duiven door het raam naar buiten vliegen.
Hierbij verschijnt de volgende tekst op het scherm:
“Ja, dit is wat je denkt.
Iemand die zichzelf verwent.
En als ziekenfonds vinden we dat helemaal ok.
Want zelfliefde is goed voor je welzijn.”,
gevolgd door het logo van de adverteerder: “Helan – helemaal welzijn”.
Links onderaan het scherm is doorlopend de link “helan.be/zelfliefde” in beeld.

//////////

Avec une musique classique de plus en plus triomphante en arrière-fond, le spot montre le bas des jambes qui bougent d’une personne allongée sur un lit, du point de vue de cette personne qui voit un environnement arboré à travers une fenêtre ouverte. Vers la fin du spot, l’image se déforme et on voit des pigeons blancs s’envoler par la fenêtre.
Le texte suivant apparaît à l’écran :
« Ja, dit is wat je denkt.
Iemand die zichzelf verwent.
En als ziekenfonds vinden we dat helemaal ok.
Want zelfliefde is goed voor je welzijn. »,
suivi du logo de l’annonceur : « Helan – helemaal welzijn ».
En bas à gauche de l’écran le lien “helan.be/zelfliefde” tout au long du spot.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klaagster vindt dat een reclame met iemand die zichzelf verwent (bevredigt), met zelfliefde, niet hoort op de nationale TV.

2) De klaagster deelde mee dat deze reclame werkelijk een schande is en dat het jammer is dat programma’s verstoord worden door dergelijke pornografisch geïnspireerde beelden. In deze maatschappij mag en kan alles maar dit houdt geen enkele rekening met mensen die slachtoffer zijn van seksuele uitspattingen van anderen. Met dergelijke reclames wordt dit zelfs gepromoot in het kader van ‘zelfliefde’ volgens haar. Zij vindt het jammer dat men in zijn eigen woonkamer niet veilig is en elk moment geconfronteerd moet worden met de normalisatie van seksuele handelingen.

3) Le plaignant est choqué que l’annonceur fasse la promotion, voire l’apologie de la masturbation.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de spot de bewegende onderbenen van een op bed liggende persoon toont met daarbij de tekst “Ja, dit is wat je denkt. Iemand die zichzelf verwent. En als ziekenfonds vinden we dat helemaal ok. Want zelfliefde is goed voor je welzijn.”, gevolgd door het logo van de adverteerder: “Helan – helemaal welzijn”, met links onderaan het scherm doorlopend de link “helan.be/zelfliefde” in beeld.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze campagne kadert binnen zijn missie en visie, waarbij hij vanuit een brede kijk op welzijn beoogt om als ziekenfonds zijn (potentiële) leden handvaten te geven om hun welzijn zelf te bevorderen, in die zin dat de betrokken spot in de letterlijke zin op een artistieke en louter suggestieve manier een persoon in beeld brengt die aan zelfliefde doet (in de zin van masturbatie), maar dat hij met deze campagne in de figuurlijke zin van het woord ook en vooral aan sensibilisering wil doen rond mentaal welzijn en dat zelfliefde dan staat voor zelfzorg en in het reine zijn met jezelf, fysiek en mentaal.
Wat meer specifiek de tweede klacht betreft, voegde hij nog toe dat de spot volgens hem zeker niet refereert aan seksuele gedragingen ten opzichte van anderen en dat het hem dan ook spijt te horen dat deze een onveilig gevoel creëerde voor een slachtoffer van seksueel misbruik.

De Jury is van mening dat het voormelde door de adverteerder beoogde opzet ook voldoende duidelijk blijkt uit de spot in kwestie en dat de gebruikte beelden en bewoordingen in casu relevant zijn in functie van de bredere psychosociale rol die de adverteerder zich in deze context wenst toe te bedelen.

Zij is bovendien van mening dat de hier gebruikte beelden en bewoordingen niet choquerend overkomen en niet van aard zijn om in te druisen tegen de geldende fatsoensnormen.

Hoewel de Jury eveneens haar begrip wenst uit te drukken voor de persoonlijke situatie van de betrokken klaagster, is zij tevens van mening dat de spot in kwestie geen elementen bevat die wijzen op ongewenste of problematische seksuele gedragingen ten opzichte van anderen of daarmee verband houden.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie evenmin van aard is om te doen uitschijnen onwettig of laakbaar gedrag te tolereren of aan te moedigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et des plaintes qui le concernent.

Il a constaté que le spot montre le bas des jambes qui bougent d’une personne allongée sur un lit, avec le texte « Ja, dit is wat je denkt. Iemand die zichzelf verwent. En als ziekenfonds vinden we dat helemaal ok. Want zelfliefde is goed voor je welzijn.”, suivi du logo de l’annonceur: “Helan – helemaal welzijn”, avec en bas à gauche de l’écran le lien “helan.be/zelfliefde” tout au long du spot.

Suite à la réponse de l’annonceur, il a entre autres noté que cette campagne s’inscrit dans sa mission et sa vision, dans lesquelles il vise en tant que mutualité, à partir d’une vision large du bien-être, à donner à ses membres (potentiels) des outils pour améliorer eux-mêmes leur bien-être, en ce sens que le spot concerné montre au sens propre, de manière artistique et purement suggestive, une personne qui “s’aime”, (dans le sens de la masturbation) mais qu’avec cette campagne, au sens figuré, il veut aussi et surtout sensibiliser au bien-être mental et que l’amour de soi est alors synonyme de prendre soin de soi et d’acceptation de soi, physiquement et mentalement.
En ce qui concerne plus spécifiquement la deuxième plainte, il a ajouté que selon lui, le spot ne fait certainement pas référence aux comportements sexuels envers les autres et qu’il est donc désolé d’apprendre que ce spot a créé un sentiment d’insécurité pour une victime d’abus sexuel.

Le Jury est d’avis que l’intention susmentionnée envisagée par l’annonceur ressort également suffisamment clairement du spot en question et que les images et les textes utilisés sont pertinents en l’espèce au regard du rôle psycho-social plus large que l’annonceur souhaite s’attribuer dans ce contexte.

En outre, il est d’avis que les images et les textes utilisés ici ne sont pas choquants et ne sont pas de nature à aller à l’encontre des normes de décence actuellement en vigueur.

Bien que le Jury souhaite également exprimer sa compréhension pour la situation personnelle de la plaignante en question, il est également d’avis que le spot en question ne contient pas d’éléments indiquant ou liés à un comportement sexuel non désiré ou problématique envers d’autres personnes.

Il a dès lors estimé que le spot en question n’est pas non plus de nature à sembler cautionner ou encourager des comportements illicites ou répréhensibles.

A défaut d’infraction aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen