Globotech 02-05-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: GLOBOTECH

Product-Dienst / Produit-Service: Schoorsteenvegen

Media / Média: E-mailing

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De e-mail met als afzendernaam “Brandweer Adviseur” en als onderwerp “[gevaarlijk] (naam), uw schoorsteen is mogelijk verstopt” bevat het logo van de adverteerder en volgende tekst:
“Dringend bericht voor familie (naam).
Brandweer waarschuwt voor kauwennesten in de schouw.
Een verstopte schouw is levensgevaarlijk!
Loop geen risico op CO-vergiftiging of woningbrand.
Groot gevaar voor CO-vergiftiging en woningbrand.
Een kauwennest in je schoorsteen is levensgevaarlijk. Zo’n nest kan immers meer dan 2 meter dik worden en de hele schouw blokkeren. Daardoor kunnen verbrandingsgassen niet meer weg en slaan ze terug in de schouw, met CO-vergiftiging tot gevolg. Bovendien zijn de nesten, die vooral bestaan uit takken en droog mos, heel brandbaar. De kans op een schouwbrand en grote schade aan je woning is dus erg groot.
Ja, ik wens mijn schoorsteen te laten vegen >>
In het nieuws
22/03/2017 Schouwbrand in kasteel van Koude Keuken (Brugge) Het Laatste Nieuws
04/03/2017 Schouwbrand in Molenstraat Sint-Niklaas Het Nieuwsblad
09/02/2017 Villa volledig verwoest door schouwbrand in Ninove Het Nieuwsblad
05/02/2017 Jonge peuter gewond na schouwbrand in Essen Het Nieuwsblad
09/01/2017 Huis van vrouw (81) onbewoonbaar door schouwbrand Het Laatste Nieuws
01/01/2017 Huis onbewoonbaar na zware schouwbrand (Drongen) Het Laatste Nieuws
Laat nu goedkoop je schouw vegen >>”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager voert aan dat de adverteerder door als afzendernaam “Brandweer Adviseur” te kiezen en als titel “brandweer waarschuwt voor kauwennesten” bewust de indruk wil wekken dat hij tot de brandweer behoort en hekelt deze volgens hem laakbare en strafbare praktijk.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van de publicitaire e-mailing in kwestie.

Zij heeft er enerzijds nota van genomen dat als afzender “Brandweer Adviseur” staat vermeld en als onderwerp “[gevaarlijk] (naam), uw schoorsteen is mogelijk verstopt”, en dat de tekst van de e-mail begint met “Dringend bericht voor familie (naam). Brandweer waarschuwt voor kauwennesten in de schouw.”.

Zij heeft anderzijds vastgesteld dat de tekst van de e-mailing verder onder meer vermeldt “Een verstopte schouw is levensgevaarlijk! (…) Groot gevaar voor CO-vergiftiging en woningbrand. Een kauwennest in je schoorsteen is levensgevaarlijk.” en verwijst naar diverse krantenartikelen betreffende schouwbranden.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat buiten diens medeweten om bepaalde ongewenste wijzigingen in de e-mailing werden aangebracht door een tussenpersoon, en dat de samenwerking met deze tussenpersoon werd stopgezet en de verwijzingen naar de brandweer in de reclame werden verwijderd.

In dit verband houdt de Jury er echter vooreerst aan in herinnering te brengen dat overeenkomstig artikel 23 van de ICC Code adverteerders de algemene verantwoordelijkheid dragen voor de marketingcommunicatie over hun producten.

Wat vervolgens de weergegeven afzender en de verwijzingen naar de brandweer betreft, is de Jury van mening dat in casu hierdoor wel degelijk ten onrechte de indruk wordt gewekt dat sprake is van een “dringend bericht” vanwege de brandweer. Zij is derhalve van oordeel dat deze publicitaire e-mailing zijn ware commerciële doel verhult en dat evenzeer de identiteit van de adverteerder onvoldoende kenbaar is, wat strijdig is met artikels 9 en 10 van de ICC Code.

Wat ten slotte de talrijke en expliciete verwijzingen naar en het loutere insisteren op het gevaar voor schouwbranden betreft, is de Jury van oordeel dat in casu wordt ingespeeld op angst op een manier die niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk en professioneel verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikels 1 en 4, alinea 2 van de ICC Code.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen