Galerij Artisjok 01-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: GALERIJ ARTISJOK 

Product-Dienst / Produit-Service: Tentoonstelling Anastasia 

Media / Média: Affiche 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De banner toont een foto van een naakte vrouw in vooraanzicht met op de achtergrond een wolkenhemel. De vrouw lijkt op de wolken te lopen en heeft een stralenkrans rond haar hoofd. Ze heeft een bloem in de hand en een bloemenkrans op het hoofd en draagt een object op haar rug met schouderriemen.  
Daaronder de tekst:  
“Roel Stels – William Sweetlove – Bart Ramakers  
Anastasia  
Galerij Artisjok”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

Volgens de klager gaat het om aanstootgevend naakt. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de banner aan de gevel in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de banner een foto bevat van een engelachtig afgebeelde naakte vrouw in vooraanzicht met op de achtergrond een wolkenhemel en daaronder de tekst: “Roel Stels – William Sweetlove – Bart Ramakers / Anastasia / Galerij Artisjok”.  

Zij heeft tevens nota genomen van de reactie van de galerijhouder in kwestie, die onder meer aanvoerde dat de banner een deel is van zijn expo en geen reclame en dat het schepencollege van zijn stad geen opmerkingen had over de banner na klachten.  

Voor zover nodig bevestigt de Jury dienaangaande vooreerst dat de banner in kwestie wel degelijk beoogt promotie te voeren voor de betrokken tentoonstelling en aldus reclame voor deze activiteit uitmaakt.  

Wat de inhoud van deze reclame betreft, is de Jury vervolgens van mening dat de gebruikte afbeelding duidelijk rechtstreeks verband houdt met de activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt, met name de betrokken tentoonstelling in de kunstgalerij.  

Zij is bovendien van mening dat de reclamebanner niet van aard is een inbreuk te vormen op de geldende fatsoensnormen en evenmin de menselijke waardigheid van de vrouw aantast.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen