GAIA 10-01-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: GAIA

Product-Dienst / Produit-Service: Campagne tegen foie gras / Campagne contre le foie gras

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot vangt aan met een beeld van een jongen die kijkt hoe een kuiken uit een ei komt. Terwijl op de achtergrond opgewekte muziek weerklinkt, ziet men de jongen en het ganzenkuiken samen opgroeien.
Vervolgens ziet men hoe de intussen jongeman een hangar binnengaat en de volgroeide gans belet hem naar binnen te volgen.
Als de gans ’s nachts toch een blik in de hangar gaat werpen, ziet men, met op de achtergrond onheilspellende geluiden, hoe de man een andere gans dwangvoedert met een trechter.
Tekst op het scherm (met op de achtergrond de trillende kop van de gans): “Waar de liefde voor dieren stopt, begint de onze. Geniet van de feesten zonder foie gras”.
Op het eindscherm staat het logo van de adverteerder en “www.gaia.be”.

//////////

Le spot démarre avec l’image d’un garçon qui regarde comment un poussin sort d’un œuf. Sur fond de musique enjouée, on voit le garçon et l’oie grandir ensemble.
On voit ensuite le garçon qui est devenu un jeune homme entrer dans un hangar et empêcher l’oie devenue grande de le suivre.
La nuit, l’oie jette un œil dans le hangar et on voit, sur fond de sons inquiétants, comment l’homme gave une autre oie avec un entonnoir.
Texte à l’écran (avec en arrière fond la tête de l’oie qui tremble) : “Là où s’arrête l’amour pour les animaux, le nôtre commence. Savourez les fêtes sans foie gras”.
Sur l’écran final, le logo de l’annonceur et « www.gaia.be ».

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager eet bewust bio-producten en vindt dat hij en met hem een heleboel andere mensen en kinderen niet verplicht hoeven te zijn om telkens naar deze schrijnende beelden te kijken.

//////////

Le plaignant mange sciemment des produits bio et trouve que ni lui, ni un tas d’autres personnes et enfants, ne doivent être obligés de regarder chaque fois ces images insoutenables.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een kind en een gans toont die samen opgroeien en eindigt met het beeld van de groot geworden jongen die een andere gans dwangvoedert met een trechter.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat deze spot als doel had om in herinnering te brengen dat het dwangvoederen van watervogels voor de productie van foie gras nog altijd een realiteit is en om bij het publiek een gevoel van empathie ten opzichte van de dieren op te roepen.

De Jury is van mening dat deze boodschap van de adverteerder duidelijk blijkt uit de spot.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat de adverteerder benadrukte dat het beeld van de gans die gevoederd wordt met een trechter een scène voorstelt waarvan de hardheid veel lager ligt dan datgene wat de meerderheid van de watervogels in de foie grasbedrijven echt ondergaan.

De Jury is van mening dat de gebruikte beelden een rechtstreeks verband vertonen en in verhouding zijn met het beoogde doel van de campagne tegen foie gras en met de over te brengen boodschap.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de JEP-regels inzake niet-commerciële reclame en niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que le spot TV montre un enfant et une oie qui grandissent ensemble et se termine avec l’image du garçon devenu grand qui gave une autre oie avec un entonnoir.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que ce spot a pour but de rappeler que le gavage des palmipèdes pour la production de foie gras est toujours une réalité et de susciter auprès du public un sentiment d’empathie envers les animaux.

Le Jury est d’avis que ce message de l’annonceur ressort clairement du spot.

Il a également noté que l’annonceur a souligné que l’image de l’oie nourrie avec un entonnoir représente une scène dont la dureté est très en deçà de ce que subissent réellement la plupart des palmipèdes dans les élevages à foie gras.

Le Jury est d’avis que les images utilisées présentent un lien direct et une proportionnalité avec le but recherché par la campagne contre le foie gras et avec le message à transmettre.

Le Jury a donc estimé que le spot en question n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de publicité non commerciale et ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen