WKA BVBA 13-03-2018: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: WKA BVBA

Product-Dienst / Produit-Service: Wijkopenautos.be

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Tv-spot toont talrijke kleine foto’s van mensen naast auto’s. Deze foto’s vormen een ronddraaiende spiraal en het getal 700.000 verschijnt in grote letters op het scherm. Aan het einde van de spot komen het logo en website-adres van de adverteerder in beeld, met daarboven en -onder een strook foto’s van mensen naast auto’s.
VO: “Wijkopenautos.be. Al meer dan 700.000 tevreden klanten. Wordt er nu ook een van. Bepaal de waarde van jouw auto gratis online en verkoop hem in een vestiging bij jou in de buurt. Wijkopenautos.be. Wordt ook een tevreden autoverkoper.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager klopt de bewering in de reclame dat de adverteerder 700000 tevreden klanten heeft voor geen meter.
Verwijzend naar de jaarrekening van de adverteerder haalt hij aan dat ze voor 114 miljoen euro aankopen hebben gedaan. Zelfs in de veronderstelling dat ze enkel auto’s hebben gekocht aan de lage prijs van 1000 euro per stuk, geeft dat volgens hem 114000 klanten in dat jaar. Gezien ze pas sinds maart 2015 handeldrijven geeft dat maximaal 342000 ‘tevreden klanten’ (3x laatste omzet). Volgens de klager beschouwen ze iedereen die bij hen een schatting liet doen als tevreden klant, wat niet klopt.
Als de adverteerder eerlijke reclame wil voeren en daarbij van getallen wil gebruik maken, dient hij het volgens de klager beter te specifiëren: 700000 schattingen en 100000 verkopen of iets dergelijks. Ook indien hun aantal van 700000 internationaal zou zijn, moet dit volgens hem vermeld worden, aangezien nu door het gebruik van .be beweerd wordt dat dit aantal enkel binnen België verwezenlijkt is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat in deze TV-spot wordt beweerd dat de adverteerder “al meer dan 700.000 tevreden klanten” heeft en dat de klager de juistheid van deze bewering in twijfel trekt.

De Jury heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin deze onder meer aanhaalt dat volgens hem de verwijzing door de klager naar de in 2016 neergelegde jaarrekening en het daarin vervatte overzicht van zijn financiële situatie in België niet als bewijs kan worden gezien dat hij geen 700.000 tevreden klanten heeft en dat het feit dat hij internationaal actief is genoegzaam bekend is.

Aangezien hiermee echter nog niet is aangetoond dat de adverteerder wél 700.000 tevreden klanten heeft, heeft de Jury de adverteerder vervolgens verzocht om de voormelde feitelijke bewering inzake het hebben van “al meer dan 700.000 tevreden klanten” te staven.

De Jury heeft in dit verband echter moeten vaststellen dat de adverteerder ondanks herhaalde aanmaningen de gevraagde staving voor de bewering in kwestie niet heeft overgemaakt.

Zij is derhalve van oordeel dat de adverteerder met de TV-spot in kwestie in strijd handelt met artikel 8 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), dat bepaalt dat “beschrijvingen, beweringen of illustraties met betrekking tot verifieerbare feiten in reclameboodschappen gestaafd (moeten) kunnen worden” en dat “een dergelijke staving altijd beschikbaar (moet) zijn zodat elk bewijs direct kan worden voorgelegd op vraag van de zelfregulerende organisaties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de Code”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions