Telenet 04-10-2017: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: TELENET

Product-Dienst / Produit-Service: Telenet Play

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De korte spot toont een man in een wagen die volledig stilstaat in de file, vervolgens uitstapt, om zich heen kijkt, op zijn auto klimt om beter te kunnen inschatten hoe ver de file reikt en tot slot een korte blik op zijn gsm werpt. Op de achtergrond hoort men het getoeter van andere chauffeurs en een voice-over die zegt: “En omdat je toch vaststaat in de file, kan je tot zeven dagen terugkijken met Play van Telenet”.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) Volgens de klager wordt aangeraden dat autobestuurders tv-uitzendingen op hun telefoon herbekijken wanneer ze in de file staan. Hij haalt aan dat gsm-gebruik aan het stuur bij wet verboden is.

2) De klager haalt aan dat het gebruik van de smartphone achter het stuur verboden is (ook in de file) en wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat het de kans op ongelukken sterk vergroot.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een man toont in een wagen die volledig stilstaat in de file, vervolgens uitstapt, om zich heen kijkt, op zijn auto klimt om beter te kunnen inschatten hoe ver de file reikt en tot slot een korte blik op zijn gsm werpt. Op de achtergrond hoort men het getoeter van andere chauffeurs en een voice-over die zegt: “En omdat je toch vaststaat in de file, kan je tot zeven dagen terugkijken met Play van Telenet”.

Zij is vooreerst van mening dat de spot geen persoon in beeld brengt die in de file tv kijkt op zijn smartphone.

De Jury heeft er vervolgens ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de boodschap van de reclame is dat men niet langer gefrustreerd dient te zijn omdat men, omwille van files, (de start van) bepaalde tv-programma’s zou missen nu dat men tot zeven dagen later deze tv-programma’s kan herbekijken.

Zij is van mening dat deze boodschap duidelijk uit de reclame blijkt en dat de reclame geen aansporing inhoudt om in het wegverkeer tv-programma’s te herbekijken op zijn smartphone of zich anderszins laakbaar te gedragen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions