Sun Equipe 26-06-2019: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: SUN EQUIPE

Product-Dienst / Produit-Service: Zonnestudio / Centre de bronzage

Media / Média: Andere (verkooppunt) / Autre (point de vente)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche toont een liggende vrouw in bikini met zonnebril.

//////////

L’affiche montre une femme couchée en bikini avec des lunettes de soleil.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwijst naar het volgens haar te magere model in bikini op de affiche en deelde mee dat deze tot zelfverminking (eetstoornis) aanzet en dat het triggert en een verkeerd schoonheidsideaal toont.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche op de gevel van de zonnebankstudio een liggende vrouw in bikini met zonnebril toont. Volgens de Jury vertoont de voorstelling van de vrouw een verband met de aangeprezen dienst.

Zij is van mening dat het beeld in kwestie geen extreme magerheid weergeeft en niet aanzet tot een gedrag dat kan leiden tot eetstoornissen.

Zij is ook van mening dat de affiche geen negatieve beeldvorming creëert rond personen die niet aan een bepaald schoonheidsbeeld zouden beantwoorden.

In het algemeen is de Jury derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Zij is ook van oordeel dat de affiche in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que l’affiche sur la façade du centre de bronzage montre une femme couchée en bikini avec des lunettes de soleil. Selon le Jury, la représentation de la femme présente donc un lien avec le service promu.

Le Jury est d’avis que l’image en question ne présente pas de maigreur extrême et n’incite pas à un comportement qui peut mener à des troubles de l’alimentation.

Il est également d’avis que l’affiche ne crée pas d’image négative des personnes qui ne répondraient pas à une certaine image de la beauté.

De manière générale, le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne sur ces points.

Il a également estimé que l’affiche en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ces points.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

autres décisions