Proximus – DPG Media 30-06-2020: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS – DPG MEDIA 

Product-Dienst / Produit-Service: 5G 

Media / Média: Internet (website) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De kleine advertentie bevat de foto van een man voor zijn computer met zijn smartphone, met “Proximus” in een blauw kadertje links onderaan op de foto.   
Daaronder de tekst “Na de paniek rond 5G: experts ontkrachten doemverhalen” en rechts onderaan in het grijs “Gesponsord”.  

De volledige advertentie met als titel “Schaadt 5G echt onze gezondheid? Expert: “Geen reden tot paniek”” vermeldt “Aangeboden door Proximus” en “Gesponsorde inhoud” en laat een dokter die wetenschappelijk medewerker aan een universiteit is aan het woord.   

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klaagster haalde aan dat Proximus reclame maakt op hln voor zijn 5G-product. Volgens haar wordt er, gelijkend op een HLN content artikel, beweerd dat er geen gezondheidsbezwaren zijn, en ze vindt dit totaal onethisch en misleidend van zowel HLN als Proximus. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen. 

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de kleine advertentie die men ziet vóór men op de link klikt om de volledige advertentie te zien links onderaan op de foto in een blauw kadertje “Proximus” vermeldt en rechts onder de foto in het grijs “Gesponsord” en dat de volledige advertentie “Aangeboden door Proximus” en “Gesponsorde inhoud” vermeldt.  

Zij is van mening dat de advertenties aldus voor de gemiddelde consument aan de hand van visuele en inhoudelijke kenmerken en labels duidelijk maken dat het gaat om commerciële communicatie en niet om een redactionele bijdrage.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de commerciële communicatie in kwestie onmiddellijk duidelijk als zodanig herkenbaar is in de zin van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), zoals verder uitgewerkt in de Code over herkenbaarheid van native advertising en aanverwante commerciële communicatie.  

Wat het beweerdelijk misleidende karakter van de advertentie betreft, houdt de Jury er vooreerst aan om te benadrukken dat zij zich beperkt tot het onderzoek van de reclame, zonder zich te buigen over het debat met betrekking tot 5G als dusdanig, dat niet tot haar bevoegdheid behoort.  

Zij is hierbij aansluitend tevens van mening dat de beide versies van de titel van de advertentie niet stellen dat het zou gaan om de opinie van alle experten en dat ook voor het overige voldoende duidelijk blijkt dat sprake is van de weergave van de mening van een bepaalde expert binnen het raam van een commerciële communicatie afkomstig van Proximus.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument dienaangaande te misleiden.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

autres décisions