Proximus 06-12-2023 : Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: Fibernetwerk

Media / Média: Andere (folder)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De brief bevat links bovenaan in het groot het logo van de adverteerder, en daaronder de volgende tekst:
“Betreft: het telecomnetwerk in Antwerpen ondergaat grote veranderingen.
Beste bewoner,
Goed nieuws! Er ligt fiber bij jou in de straat. Nu enkel nog in jouw woning.
In samenwerking met de stad Antwerpen vervangt Proximus zijn netwerk door fiber, een ultrastabiele verbinding met het snelste internet van ’t land. Zo kan je surfen, downloaden, streamen en gamen zonder kwaliteitsverlies, zelfs wanneer je hele gezin tegelijkertijd online is. En het beeld van je tv en het geluid van je vaste telefoon worden ook een stuk scherper!
Nog beter nieuws! De fiberinstallatie is helemaal gratis.
Om dat te vieren, nodigen we je uit voor een drankje in [naam en adres etablissement] op [datum en uur].
Kan je er niet bij zijn?
Geen probleem. Stuur ons je contactgegevens (naam/adres/telefoonnummer) via [e-mailadres @proximus.com] om je gratis fiberinstallatie aan te vragen.
(in een kader) BELANGRIJK! Het huidige kopernetwerk wordt geleidelijk afgesloten. Hierdoor is het op termijn onmogelijk om nog via het oude telecomnetwerk te surfen, tv te kijken of te bellen met je vaste telefoon.
We kijken er al naar uit om je te verwelkomen.
Vriendelijke groeten,
Het fiber-team”.
Onderaan de volgende vermelding: “V.U. Proximus nv van publiek recht, [adres]”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager bevat deze brief veel onwaarheden en is hij zeer misleidend.
Hij heeft zich geïnformeerd en er is geen sprake van dat het telecomnetwerk in samenwerking met de stad Antwerpen wordt aangelegd. Door dit zo te stellen probeert men volgens hem op een impliciete manier te suggereren dat dit een overheidsinitiatief is, en dat is het niet.
Men zegt bovendien dat de installatie gratis is, maar men zegt niet dat het data-abonnement tweemaal duurder is dan het actuele aanbod. Ook dit is volgens hem zeer misleidend.
Ten slotte is de tekst in het kader volgens de klager totaal onwaar en jaagt deze de burger schrik aan.
Hij besluit dat gans deze brief oneerlijk en misleidend is en veel mensen gaat destabiliseren en uiteindelijk veel meer laten betalen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame-uiting in kwestie en van de verschillende punten van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de brief in kwestie links bovenaan in het groot het logo van de adverteerder bevat, met daaronder onder meer de volgende tekst:
“Betreft: het telecomnetwerk in Antwerpen ondergaat grote veranderingen.
Beste bewoner,
Goed nieuws! Er ligt fiber bij jou in de straat. Nu enkel nog in jouw woning.
In samenwerking met de stad Antwerpen vervangt Proximus zijn netwerk door fiber (…).
Nog beter nieuws! De fiberinstallatie is helemaal gratis. (…)
(in een kader) BELANGRIJK! Het huidige kopernetwerk wordt geleidelijk afgesloten. Hierdoor is het op termijn onmogelijk om nog via het oude telecomnetwerk te surfen, tv te kijken of te bellen met je vaste telefoon. (…)”.

Wat het tweede punt van de klacht inzake de draagwijdte van de vermelding van het gratis karakter van de fiberinstallatie betreft, is de Jury van mening dat de bewering in kwestie zich voldoende duidelijk beperkt tot deze installatie, zijnde de aansluiting van de woning van de klant op het glasvezelnetwerk in de straat. Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder bovendien voor zover nodig nota van genomen dat klanten in sommige gevallen een glasvezelabonnement kunnen nemen voor dezelfde prijs als hun huidige abonnement op zijn kopernetwerk of mits een beperkte meerprijs.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren wat dit onderdeel van de klacht betreft.

Wat vervolgens het derde onderdeel van de klacht in verband met de tekst in het kader betreft, heeft zij nota genomen van het antwoord van de adverteerder, die bevestigde dat zijn huidige kopernetwerk in de toekomst geleidelijk buiten gebruik zal worden gesteld en dat klanten die niet over een glasvezelaansluiting beschikken op termijn niet langer gebruik zullen kunnen blijven maken van zijn diensten, maar ook van de diensten van andere operatoren die gebruik maken van zijn netwerk, en dat deze ontmanteling van zijn kopernetwerk eveneens in samenwerking met de bevoegde overheden zal gebeuren.

De Jury is dienaangaande echter van mening dat de terzake gekozen bewoordingen in deze reclame-uiting, waarmee naar luid van het antwoord van de adverteerder niet alleen klanten maar ook niet-klanten worden benaderd, in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk ten onrechte de indruk kunnen wekken dat zij geen andere daadwerkelijke keuze hebben dan in te gaan op het specifieke huidige aanbod van de adverteerder met betrekking tot diens eigen netwerk, en hieromtrent aldus bovendien wel degelijk een vals gevoel van zowel verplichting als hoogdringendheid kunnen creëren.

Hierbij komt nog dat de Jury met betrekking tot het eerste onderdeel van de klacht van mening is dat, hoewel de identiteit van de adverteerder op zich genomen voldoende duidelijk is en deze zich ook niet voordoet als een overheid, het van bij de aanvang insisteren op de samenwerking met een overheidsinstantie in casu bijdraagt tot het creëren van deze misleidende indruk, door impliciet maar onmiskenbaar een officieel cachet te verlenen aan de inhoud van de communicatie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie door toedoen van de vermelding in het kader in samenhang met de verwijzing naar de samenwerking met de stad wel degelijk van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de precieze aard en draagwijdte van het gecommuniceerde aanbod, en hem er aldus toe kan brengen een besluit over de aangeprezen transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op deze punten, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions