Loterie Nationale 10-01-2018: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: NATIONALE LOTERIJ

Product-Dienst / Produit-Service: Lotto

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Wat dat ik dees jaar ga doen voor Music for Life? Awel, mijn blote tettencarwash van vorig jaar was zo’n groot succes dat ik er dees jaar ook nog eens een blote tettenvloermatstofzuigactie ga bijdoen. En ik ga ook van die geurbomekes voor in de auto verkopen.”
Vrouw: “Ah, da’s properder.”
Man: “Met blote tetten op.”
Vrouw: “Is er ook nog iets zonder blote tetten?”
Man: “Ja, iets met ballen. Lotto spelen.”
Vrouw: “Dan zijde gij het goei doel zeker?”
Man: “Da’s zeker.”
VO: “Dankzij al haar spelers kan Lotto dit jaar opnieuw Music for Life steunen. We wensen iedereen feestige geluksdagen. Lotto, omdat het kan.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalt aan dat Vlaanderen en een deel van de wereld in rep en roer staan in verband met grensoverschrijdend gedrag. Zij vindt deze spot over ‘de carwash met blote tetten’, ‘matjes stofzuigen met blote tetten’, ‘omdat het kan’ zeer ongepast op de nationale radio waar zowel kleine kinderen als oudere mensen naar luisteren. Ze vraagt zich af of dit nu de standaard is volgens dewelke we onze zonen en dochters moeten opvoeden en of jonge meisjes moeten leren dat dit normaal en aanvaardbaar is, want kleine kinderen kennen de grens tussen gepast en ongepast nog niet. Aldus zijn we volgens haar weer helemaal terug bij af wat de gelijkheid tussen man en vrouw betreft.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat de spot een conversatie tussen een man en een vrouw weergeeft, waarbij de man onder meer verwijst naar een “blote tettencarwash”, een “blote tettenvloermatstofzuigactie” en “geurboompjes voor in de auto (…) met blote tetten op” en heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de spot aldus beoogde op humoristische wijze voort te bouwen op een eerdere spot van eind 2016 waarin hetzelfde karikaturale typetje eveneens onder meer naar een “blote tettencarwash” ten voordele van Music for Life verwees.

De Jury is echter van mening dat de spot waarop de klacht betrekking heeft op een overbodige manier de nadruk legt op activiteiten en producten rond vrouwenborsten en aldus een stereotiepe voorstelling uitdraagt waar vrouwen, uitsluitend belichaamd door hun boezem, door de man herleid worden tot dit deelaspect van hun fysieke verschijning.

De Jury is eveneens van mening dat het loutere humoristisch bedoeld zijn van deze commerciële communicatie in casu niet van aard is om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame de vrouw instrumentaliseert en haar waardigheid aantast.

Zij is tevens van oordeel dat de reclame aldus stereotypes inzake vrouwen en man-vrouw-verhoudingen bestendigt die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie en denigrerend zijn zowel voor vrouwen als voor mannen.

Gelet op het voorgaande en op basis van punten 3 en 4 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds meegedeeld heeft dat hij, mede gelet op de huidige maatschappelijke context, de spot in kwestie niet meer zal gebruiken.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions