Ladbrokes 10-05-2023 : Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: LADBROKES

Product-Dienst / Produit-Service: Kansspelen online / Jeux de hasard en ligne

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot begint met de voice-over en de tekst “Sports betting?”.
Een man komt dan in beeld en praat in dialect, met als ondertitels: “Waar ik ga wedden? Bij Ladbrokes, uiteraard! Het is heel eenvoudig, en er zijn tal van agentschappen over heel België. En als ik geen goesting heb om buiten te gaan, wed ik online op de website. Vooruit! Laten we samen een gokje wagen.”.
Vervolgens ziet men het logo van de adverteerder in het groot en onderaan de vermelding “18 + Gok met mate”, met de voice-over: “Ladbrokes.be. En waar speel jij?”.
Een andere man komt in beeld en zegt: “Bij Ladbrokes!”.
Een vrouw komt in beeld en zegt: “Bij Ladbrokes, ket!”, met als ondertitel: “Bij Ladbrokes, jongeman!”.

//////////

Le spot commence avec la voix off et le texte “Sports betting?”.
A l’écran apparaît ensuite un homme qui parle en dialecte, avec comme sous-titres : “Waar ik ga wedden? Bij Ladbrokes, uiteraard! Het is heel eenvoudig, en er zijn tal van agentschappen over heel België. En als ik geen goesting heb om buiten te gaan, wed ik online op de website. Vooruit! Laten we samen een gokje wagen.”.
On voit ensuite le logo de l’annonceur en grand et en dessous, la mention “18 + Gok met mate”, avec la voix off : “Ladbrokes.be. En waar speel jij?”.
Un autre homme apparaît à l’écran et dit : “Bij Ladbrokes!”.
Une femme apparaît à l’écran et dit : “Bij Ladbrokes, ket!”, avec comme sous-titre : “Bij Ladbrokes, jongeman!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster zegt de laatste dame die in de reclame aan het woord is: “bij Ladbrokes, kids” (wordt ondertiteld als jongeman). Zij deelde mee dat het duidelijk is dat de reclame zich op jongeren richt, maar dat zij woorden als “jongeman” en “kids” toch echt met minderjarigen associeert, die bij haar weten niet mogen gokken. Zij weet niet of de reclame hiermee een regel overtreedt, maar vindt het in ieder geval smakeloos.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er vooreerst nota van genomen dat de klacht verwijst naar het feit dat de laatste vrouw die praat in de reclame “bij Ladbrokes, kids” zou zeggen, met als ondertitel “jongeman”, terwijl zij heeft vastgesteld dat de vrouw in kwestie “bij Ladbrokes, ket” zegt.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft zij er vervolgens nota van genomen dat er meerdere versies van de reclame bestaan in verschillende Belgische regio’s, met telkens een lokaal dialect, en dat in de bewuste reclame de bekende Brusselse uitdrukking “ket” wordt gebruikt en vertaald als “jongeman”.

In ieder geval is de Jury van mening dat de vormgeving van de tv-spot niet van aard is om minderjarigen te viseren.

Zij is tevens van mening dat, rekening houdend met het geheel van de reclame die niet op minderjarigen gericht is, de gebruikte woordenschat niet ongepast is.

In deze context is de Jury van oordeel dat de tv-spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt en zij heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne.

Il a tout d’abord noté que la plainte se réfère au fait que la dernière dame qui parle dans la publicité dirait « bij Ladbrokes, kids », avec comme sous-titre « jongeman », alors qu’il a constaté que la dame en question dit « bij Ladbrokes, ket ».

Suite à la réponse de l’annonceur, il a ensuite noté qu’il existe plusieurs versions de la publicité dans différentes régions de la Belgique, avec chaque fois un dialecte local et que dans la publicité visée, l’expression bruxelloise bien connue « ket » est utilisée et traduite par « jongeman ».

En tout état de cause, le Jury est d’avis que la mise en scène du spot TV n’est pas de nature à viser les mineurs.

Il est également d’avis que, compte tenu de l’ensemble de la publicité qui ne cible pas les mineurs, le vocabulaire utilisé n’est pas déplacé.

Dans ce contexte, le Jury a estimé que le spot TV concerné ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ce point et il n’a dès lors pas formulé de remarques sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

autres décisions