D’Ieteren – Audi 24-04-2019: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: D’IETEREN

Product-Dienst / Produit-Service: Audi Sport

Media / Média: Radio, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Elke dag telt 86.400 seconden. Laat u ze voorbijtikken? (men hoort een tikkende klok gevolgd door een geluidsmontage) Of haalt u alles uit elke seconde? (geluid van een startende motor) Met de Audi RS3, (geluid van een accelererende motor) de nieuwe Audi RS5 (geluid van een nog meer accelererende motor) of de nieuwe Audi R8. Own every second, Audi Sport. Ontdek het volledige Audi Sport gamma op audi.be.”

De pagina van de website waarnaar één van de klagers verwijst vermeldt onder meer het volgende:
“Own every second
(…) U zweert bij een doorgedreven dynamische rijstijl? Het RS gamma bedient u op uw wenken.”.

//////////

Le spot radio se déroule ainsi :
VO : « Il y a 86.400 secondes dans une journée. Allez-vous les laisser filer ? (on entend le tic-tac d’une horloge puis un montage sonore) ou vivre intensément chaque seconde ? (bruit d’un moteur qui démarre) Avec l’Audi RS3, (bruit d’un moteur qui accélère) la nouvelle Audi RS5 (bruit d’un moteur qui accélère encore plus) ou la nouvelle Audi R8. Own every second. Audi Sport. Découvrez toute la gamme Audi Sport sur audi.be. »

La page du site internet à laquelle se réfère un des plaignants mentionne entre autres ce qui suit :
« Own every second
(…) toutes les envies des amateurs d’une conduite dynamique à l’extrême seront comblées. ».

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De mond van de klaagster viel zowat open toen ze de reclame hoorde met een motor die veel lawaai maakt en de boodschap dat iedere seconde telt, dus dat je maar best snelheid maakt. Zij vindt dat geen boodschap die past bij hoe we vandaag best rijden en met onze omgeving omgaan.

2) De klager vraagt zich af of deze reclame niet een echt verkeerd signaal is, zeker na de tragische ongevallen deze week, meestal ten gevolge van die te hoge snelheid en die tijdsdruk. Hij vraagt zich ook af of de adverteerder niet beseft hoe pijnlijk dit klinkt met die dagelijkse doden en gewonden in ons verkeer.

3) Volgens de klager wordt in de reclame een racegeluid aangehaald en doelt men daarmee duidelijk op hoge snelheden. Gezien de vele verkeersslachtoffers, waaronder recentelijk nog dodelijke, vindt hij het ongehoord dat hoge snelheden worden geprezen, zeker met geluiden die niet verwijzen naar een maximumsnelheid van 120 km/u. Deze spot wordt ook afgespeeld in de ochtendspitsuren wat vermoedelijk nog meer chauffeurs in de spits ergert.

4) Volgens de klaagster kan men toch op geen enkele weg zo – met dat geluid van een gierende, optrekkende motor die drie keer almaar harder gaat – met een Audi Sport of met om het even welke auto rijden en reglementair rijden. Haar hart krimpt ineen telkens als ze dat geluid hoort. Volgens haar is de boodschap: “je hebt geen seconde te verliezen, ga hard” en ze vindt dat dit niet kan.

5) Volgens de klager valt de boodschap niet mis te verstaan: het racen wordt aangemoedigd, verheerlijkt. Hij stelt zich vragen bij het ethische niveau van dergelijke reclame, en dat niet enkel na het recente vreselijke ongeval in Koekelberg.

6) Het scherpe geluid van de motor leidt volgens de klaagster zeer sterk tot overdreven snelheid en is daarom in strijd met artikel 6 en 7 van de Febiac-code.

7) Selon le plaignant ce spot est une véritable incitation à la conduite dangereuse et à la mise en danger d’autrui. Il considère même qu’il s’agit d’une incitation à la violence. Le spot contredit selon lui par ailleurs les accords entre les associations de victimes et les constructeurs de ne pas vendre le produit « voiture » par le biais de la vitesse.

8) De klager deelde mee dat deze reclamecampagne tot agressief en gevaarlijk rijden aanzet. In deze tijden van bezorgdheid over de klimaatopwarming en verkeersveiligheid is deze radiospot volgens hem toch wel bijzonder cynisch.

9) De klaagster haalde aan dat men een motor hoort optrekken op een manier die enkel op het circuit van Francorchamps mogelijk is en dat er geen enkele weg noch plaats op de openbare weg is waar een auto op dergelijke manier kan of moet optrekken. Volgens haar verheerlijkt en promoot deze reclame onverantwoord rijgedrag. Ze vraagt zich af of we zo alles uit een seconde halen en meent dat die seconde nu ronduit levensbedreigend is voor iedereen in de buurt van die auto.

10) La plaignante est choquée par cette publicité et pense que c’est une incitation aux comportements irresponsables. Elle rappelle que nos routes tuent 400 Belges par an et demande de tenir compte de la sensibilité d’une partie de la population.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat men in de radiospot die het gamma Audi Sport promoot met de baseline “Own every second” het geluid hoort van een motor die start en vervolgens accelereert en nog meer accelereert, om de zin “haalt u alles uit elke seconde” te illustreren.

Volgens de Jury heeft de rijstijl die wordt opgeroepen door het geluid van de motor in kwestie betrekking op een snelheid die hoger is dan deze die in het algemeen is toegestaan op het wegennet en prijst hij deze aan, ten koste van de verkeersveiligheid.

De Jury is van mening dat de radiospot aldus snelheid, kracht en acceleratievermogen als argument gebruikt en hun verleidelijkheid suggereert.

Zij is eveneens van mening dat de reclame gedrag op de openbare weg weergeeft waarbij de verkeersregels of de veiligheidsvoorschriften worden overtreden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radioreclame in strijd is met de bepalingen van artikels 1 en 6 van de Febiac-code.

Wat de vermeldingen op de pagina van de website van de adverteerder betreft waarnaar een van de klagers verwees, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot de hoger ten aanzien van de radiospot genoemde punten.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de betrokken radiospot te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que dans le spot radio faisant la promotion de la gamme Audi Sport sous la baseline « Own every second », on entend le bruit d’un moteur qui démarre puis qui accélère et accélère encore plus, pour illustrer la phrase « vivre intensément chaque seconde ».

Selon le Jury, la conduite évoquée par le bruit de moteur en question concerne une vitesse supérieure à celle autorisée sur le réseau routier en général et la met en valeur, au détriment de la sécurité routière.

Le Jury est d’avis que le spot radio argumente ainsi sur la vitesse, la puissance et l’accélération, et suggère leur attrait.

Il est également d’avis que la publicité présente un comportement sur le réseau routier en contravention avec les règles du code de la route ou avec les impératifs de sécurité.

Le Jury a donc estimé que la publicité radio est contraire aux dispositions des articles 1 et 6 du code Febiac.

En ce qui concerne les mentions sur la page du site internet de l’annonceur à laquelle se réfère un des plaignants, le Jury a estimé ne pas devoir formuler de remarque par rapport aux points susmentionnés à l’égard du spot radio.

Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier le spot radio concerné et à défaut de ne plus le diffuser.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

autres décisions