Curafyt 20-12-2023 : Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: CURAFYT

Product-Dienst / Produit-Service: Steady & Stable

Media / Média: Internet (website, Facebook)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klaagster bezorgde vooreerst een screenshot van een gesponsorde Facebookpost van de adverteerder met de tekst:
“Eileen’s 27-jarige pony Rosa had last van hoefbevangenheid. Na 2 maanden Steady & Stable in combinatie met aangepaste voeding en beweging galoppeert Rosa weer met de veulens in de weide.
Als je een paard hebt dat risico loopt op hoefbevangenheid, ondersteun dan zijn suikerstofwisseling en hoeven met Steady & Stable.”.

Een organische post op de Facebookpagina van de adverteerder bevat de tekst “Is your susceptible to laminitis? Try Steady & Stable! A natural equine supplement that supports glucose and fatmetabolism and strengthens the hooves.” en een link naar de productpagina op de website.

De productpagina op de website van de adverteerder bevat bovenaan onder meer de tekst:
“Steady & Stable / Metabolic Care
Stimuleert het suikermetabolisme en versterkt de hoeven.
– Bevordert de stofwisseling van vet en suiker
– Ondersteunt een gezonde leverfunctie
– Beschermt de maag en darmen
– Ondersteunt gezonde hoeven”.
Eronder in het blauw in een kader:
““Steady&Stable werkt goed voor onze Welsh-pony met hoefbevangenheid. Na een week zijn er al merkbare verschillen in beweging en minder vetophoping.” – (naam klant)”.
Deze klantenbeoordeling wordt hiernaast in het Engels herhaald (““Steady&Stable has shown clear benefits for our Welsh pony with laminitis. After one week, there are already noticeable differences in movement and decreased fat buildup.” – (naam klant)”) in een afbeelding met de vermelding “Curafriends – Happy customer – Steady & Stable – (5 sterren)” en een foto van twee paarden.

Verder op de productpagina, bij het openklikken van de sectie “Voor welke paarden”, onder meer de tekst:
“Geef je paard Metabolic Care…
(…)
… om de stofwisseling te ondersteunen bij hormonale onevenwichtigheden zoals de ziekte van Cushing (PPID) en het Equine Metabool Syndroom (EMS).”.

De website bevat tevens een blogsectie, met een aantal naar elkaar linkende blogposts met als titels: “Hoefbevangenheid: symptomen”, “Hoefbevangenheid voorkomen” en “Hoefbevangenheid: behandeling”. Deze laatste blogpost bevat in de sectie “Nuttige kruiden en mineralen” de tekst:
“Soigneer je paard met de juiste kruiden en mineralen. Kies voor een kruidenmengeling die inwerkt op de verschillende aspecten van hoefbevangenheid:
1. ondersteuning van de lever,
2. doorbloeding van de hoeven,
3. bescherming van de maag en darmen,
4. een gebalanceerde vet- en suikerstofwisseling…
Enkele nuttige mineralen en kruiden voor hoefbevangen paarden:
(opsomming)
Overweldigd? Geen paniek. Met Steady & Stable, een voedingssupplement dat bovenstaande kruiden combineert, zit je hoe dan ook goed.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster voerde aan dat volgens de EU Verordening 767/2009 (artikel 13 lid 3a) het in verband stellen van diervoeders met medische aandoeningen of ziektesymptomen niet is toegestaan. Volgens haar overtreedt de adverteerder deze Verordening meerdere malen op zijn website (productpagina, blogartikel, klantenbeoordelingen) en in Facebook-uitingen, door zijn product in verband te brengen met meerdere medische aandoeningen waaronder hoefbevangenheid (laminitis), de ziekte van Cushing (PPID) en het Equine Metabool Syndroom (EMS).
Zij verwees in dit verband ook naar een uitspraak van de Nederlandse Reclame Code Commissie over een andere adverteerder en naar het feit dat deze ziekten in de Kennisbank van Universiteitskliniek Utrecht staan. Zij verwees tevens naar een advies van de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA) om te staven dat ook online klantbeoordelingen indien geplaatst bij het product vallen in de reikwijdte van “een claim”.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de communicaties in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft zich vooreerst gebogen over de vraag naar haar bevoegdheid om deze communicaties te beoordelen en heeft nota genomen van de argumentatie van de adverteerder in dit verband.

Wat de temporele bevoegdheid met betrekking tot de communicaties op de website betreft, houdt de Jury eraan te verduidelijken dat artikel 2 van het Juryreglement, dat bepaalt dat “de Jury geen reclame-inhouden onderzoekt waarvan de verspreiding gebeurde meer dan 2 maanden voor het indienen van de klacht”, aflopende reclame-uitingen beoogt, zoals affichagecampagnes of printadvertenties in periodieken, waarvan de verspreiding inherent in de tijd begrensd is.

Ingeval van webpagina’s zoals deze die voorliggen, is volgens de Jury echter sprake van een voortdurende verspreiding, zodat in casu de voormelde termijn niet verstreken was op het moment van het indienen van de klacht.

Wat vervolgens haar materiële bevoegdheid betreft gelet op Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (hierna: de Verordening), verwijst de Jury naar de ruime definitie van “etikettering” in artikel 3, 2. s): “alle woorden, gegevens, merk- of handelsnamen, afbeeldingen of tekens die op een diervoeder betrekking hebben en die op informatiedragers, zoals verpakking, recipiënt, bijsluiter, etiket, document, band, kraag of het internet zijn aangebracht of vermeld, en die betrekking hebben op dit diervoeder of dit vergezellen, inclusief voor reclamedoeleinden”.

Hoewel de Jury op basis van artikel 2 van haar Reglement inderdaad niet bevoegd is voor verpakking en etikettering van producten, meent zij dat de online communicaties waarop de klacht betrekking heeft wel degelijk eveneens door de Verordening worden geviseerd en als dusdanig binnen het bevoegdheidsdomein van de Jury qua media en dragers vallen, meer bepaald wat betreft de in datzelfde artikel 2 ruim omschreven digitale media (met inbegrip van, maar zonder dat deze lijst exhaustief is, eigen websites van adverteerders, sociale netwerken, banners, pop-ups, zoekresultaten, in-app advertising, advergames).

Ten gronde heeft de Jury vervolgens in eerste instantie vastgesteld dat in Facebookposts en op de productpagina op de website van de adverteerder onder meer de volgende beweringen werden gedaan op het ogenblik van de klacht:
– “Eileen’s 27-jarige pony Rosa had last van hoefbevangenheid. Na 2 maanden Steady & Stable in combinatie met aangepaste voeding en beweging galoppeert Rosa weer met de veulens in de weide. Als je een paard hebt dat risico loopt op hoefbevangenheid, ondersteun dan zijn suikerstofwisseling en hoeven met Steady & Stable.” (gesponsorde Facebookpost);
– “Is your susceptible to laminitis? Try Steady & Stable! A natural equine supplement that supports glucose and fatmetabolism and strengthens the hooves.” (organische Facebookpost);
– “Geef je paard Metabolic Care… (…) … om de stofwisseling te ondersteunen bij hormonale onevenwichtigheden zoals de ziekte van Cushing (PPID) en het Equine Metabool Syndroom (EMS).” (productpagina op de website van de adverteerder);
– ““Steady&Stable werkt goed voor onze Welsh-pony met hoefbevangenheid. Na een week zijn er al merkbare verschillen in beweging en minder vetophoping.” – (naam klant)” (in het Engels: ““Steady&Stable has shown clear benefits for our Welsh pony with laminitis. After one week, there are already noticeable differences in movement and decreased fat buildup.” – (naam klant)”) (klantenbeoordeling op productpagina).

Zij heeft er nota van genomen dat in al deze uitingen die het product aanprijzen sprake is van specifieke ziektes (hoefbevangenheid (laminitis), ziekte van Cushing (PPID) en Equine Metabool Syndroom (EMS).

De Jury is van mening dat de betrokken aandoeningen in deze verschillende reclame-uitingen wel degelijk expliciet in verband worden gebracht met het gepromote product op een manier die de indruk wekt dat het diervoeder een gunstig effect heeft bij paarden die aan deze aandoeningen lijden. Door de benamingen van aandoeningen aldus bij de aanprijzingen van het diervoeder te vermelden wordt hier naar haar mening immers wel degelijk gesuggereerd dat het product een bepaalde medische werking heeft in de zin van artikel 13, 3. a) van de Verordening dat bepaalt dat niet de indruk mag worden gewekt dat het diervoeder een ziekte voorkomt, behandelt of geneest.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken beweringen, als niet toegestane medische claims, indruisen tegen de Verordening op dit punt.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder de voormelde vermeldingen van een aandoening of ziekte bij een specifieke eigenschap van zijn product heeft verwijderd op de productpagina op de website en de betrokken Facebookposts heeft verwijderd van de Facebookpagina.

Specifiek met betrekking tot de klantenbeoordeling in kwestie heeft de Jury overigens vastgesteld dat de adverteerder zich er in casu geenszins toe beperkt om gebruik te maken van een extern platform voor klantenbeoordelingen, maar positieve klantenbeoordelingen actief incorporeert in zijn eigen communicatie op de productpagina op zijn website, in de nabijheid van en ter promotie van het product in kwestie. Zij heeft in dit verband tevens vastgesteld dat de adverteerder deze weergave van de betrokken klantenbeoordeling intussen eveneens gewijzigd heeft door de verwijzing naar de aandoening hoefbevangenheid (laminitis) te verwijderen.

Wat ten slotte de blogposts in kwestie betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de blogsectie van de website een aantal naar elkaar linkende blogposts met als titels: “Hoefbevangenheid: symptomen” (waarnaar de klaagster verwees), “Hoefbevangenheid voorkomen” en “Hoefbevangenheid: behandeling” bevat, waarbij deze laatste blogpost aan het einde van de sectie “Nuttige kruiden en mineralen” het volgende vermeldde: “Overweldigd? Geen paniek. Met Steady & Stable, een voedingssupplement dat bovenstaande kruiden combineert, zit je hoe dan ook goed.” (en ook nu nog, weze het implicieter, naar de producten van de adverteerder verwijst met de vermelding: “Je kan contact met ons opnemen via de live chat of ons een e-mail sturen naar info@curafyt.com, en onze dierenartsen zullen je helpen bij het vinden van het juiste supplement voor je paard.”).

Zij is derhalve van mening dat bezwaarlijk kan worden voorgehouden dat het hier louter informatieve redactionele inhoud van de website zou betreffen, zoals de adverteerder nochtans aanvoert in zijn antwoord, maar dat het hier wel degelijk eveneens reclame-inhoud betreft, die evenzeer een verboden medische claim in de zin van de Verordening uitmaakt door het op de website gepromote en verkochte product en het merk van de adverteerder aldus met de genoemde ziekte in verband te brengen.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame-uiting in kwestie waar nodig verder te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame-uiting niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions