BMW – Mini 20-04-2018: Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: BMW

Product-Dienst / Produit-Service: Mini

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spots (van 5 tot 7 seconden) tonen het voertuig in kwestie terwijl het in een stad rijdt.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager verwijst naar de reclame met een auto die in het centrum van een stad door een bocht scheurt, zoals rallywagens het doen, en naar het risico dat een kind doodgereden wordt als die wagen daar om de hoek vlamt. Volgens hem moet veiligheid voorop staan.

2) De klager deelde mee dat in de Tv-spot een auto door een stedelijke omgeving racet, waarbij meerdere afslagen aan kruispunten in razende vaart genomen worden. Volgens hem zet de reclame aan tot onverantwoord rijgedrag in een stedelijke omgeving en wordt de stad als een raceparcours voorgesteld dat dient als plezier voor de autobestuurder. Deze reclame geeft een totaal onverantwoord beeld volgens hem, waarin de wagen de wegcode duidelijk overtreedt (o.a. bij het naderen van een kruispunt/afslag) en waarin de stedelijke realiteit met vele zwakke weggebruikers bewust genegeerd wordt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de spots in kwestie het betrokken voertuig een paar seconden tonen terwijl het in een stad rijdt.

De Jury is van mening dat de manier waarop de beelden gerealiseerd werden een indruk geeft van een dynamische rit zonder de nadruk te leggen op de snelheid, aangezien dit soort rit in de stad niet vraagt om een hoge snelheid. De Jury is van mening dat de reclame aldus een welbekend kenmerk van behendigheid van de kleine stadsauto in kwestie illustreert.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de auto aan een normale snelheid deelneemt aan het verkeer en dat in de volledige spots de wegcode gerespecteerd wordt en er geen overtredingen worden gemaakt.

De Jury is van mening dat de spots niet suggereren dat het gedrag aan het stuur de regels van de voorzichtigheid of de verkeersveiligheid overtreedt. Zij is ook van mening dat de beelden geen agressief gedrag op de weg tonen ten aanzien van andere weggebruikers of zonder hen te respecteren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclames geen gevaarlijk of onwettig gedrag lijkt goed te keuren of aan te moedigen en niet strijdig zijn met de bepalingen van de Febiac code.

De Jury is ook van oordeel dat deze reclames niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions