Bike Service Pieters 09-04-2024 : Pas de remarques

Adverteerder / Annonceur: BIKE SERVICE PIETERS

Product-Dienst / Produit-Service: Fietsen

Media / Média: Andere (affiche)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de achterzijde van de bestelwagen staat de slogan “Tired of being fat and ugly? Buy a bike and just be ugly” en de url van de website van de adverteerder.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee zelf een plus size persoon te zijn en goed tegen dit soort dingen te kunnen, maar ze voerde aan dat er andere mensen zijn die dit niet kunnen en die hierdoor eventueel in een eetstoornis rollen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame-uiting op de bestelwagen in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is dienaangaande van mening dat het hier gaat om een zeer algemene tekst, waarbij geen specifieke personen of groepen personen op een negatieve manier onder de aandacht worden gebracht of geviseerd en waarbij evenmin sprake is van een daadwerkelijke vergelijking tussen verschillende individuen of groepen personen.

Mede gelet op het feit dat de reclame-uiting geen afbeelding bevat, is de Jury tevens de mening toegedaan dat deze niet van aard is om een bepaald ideaalbeeld naar voor te schuiven, laat staan om mensen die niet aan zo’n ideaalbeeld zouden beantwoorden te stigmatiseren.

Zij is met name van mening dat de reclame aldus niet van aard is om minder slanke personen in diskrediet te brengen of te denigreren, maar zich ertoe beperkt om het gepromote product naar voor te schuiven als een manier om aan lichaamsbeweging te doen en zo – indien men dat zou wensen – gewicht te verliezen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

autres décisions