Bacardi-Martini – Yannick Somers 13-09-2022 : Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: BACARDI-MARTINI – YANNICK SOMERS

Product-Dienst / Produit-Service: Tails

Media / Média: Internet (Instagram)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Instagrampost toont de influencer die het product uitschenkt, met daarbij de tekst: “Who loves Making cocktails ? With @tailscocktails its never been so easy just add some ice, shake , serve and relax. Perfect tastes for this summer #AddIceShakePour #TailsCocktails #summercocktails #antwerpen #summerday #summeroutfit #summeroutfit #summerstyle #summeroutfits #hanpoketattoo #tattoostyle #tattoomodel #tattoooftheday #tattoosleeve #tattoolove”.

//////////

Le post Instagram montre l’influenceur qui sert le produit, avec le texte : “Who loves Making cocktails ? With @tailscocktails its never been so easy just add some ice, shake , serve and relax. Perfect tastes for this summer #AddIceShakePour #TailsCocktails #summercocktails #antwerpen #summerday #summeroutfit #summeroutfit #summerstyle #summeroutfits #hanpoketattoo #tattoostyle #tattoomodel #tattoooftheday #tattoosleeve #tattoolove”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat er geen expliciete vermelding is dat het om betaalde reclame gaat.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en dat hij van mening is dat er geen expliciete vermelding is dat het om reclame gaat.

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie de influencer toont die het gepromote product uitschenkt en onder andere de volgende tekst bevat: “Who loves Making cocktails ? With @tailscocktails its never been so easy just add some ice, shake, serve and relax. Perfect tastes for this summer”.

Ingevolge het antwoord van de betrokken influencer heeft de Jury er nota van genomen dat deze onmiddellijk de geviseerde post heeft aangepast door er de vermelding “Advertentie” aan toe te voegen.

Ingevolge het antwoord van het betrokken bedrijf, heeft de Jury er nota van genomen dat dit, voor commerciële communicaties op sociale media, werkt met een extern mediabureau dat belast is met de contacten en de contracten met de influencers en dat het dit bureau instructies geeft voor de campagne en eraan herinnert dat ervoor moet worden gezorgd dat de influencers de toepasselijke regelgeving naleven, waaronder het feit dat ze moeten aangeven dat het om een betaalde post gaat.

De Jury heeft dit dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen inzake influencer marketing.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevat opdat zijn commerciële aard gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar was, op het moment van de klacht, ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

In dit verband heeft zij er nota van genomen dat de vermelding “Advertentie” intussen werd toegevoegd.

Daarnaast heeft de Jury er nota van genomen dat voor deze commerciële communicatie met betrekking tot een alcoholhoudende drank, de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand”, vereist door artikel 11.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, niet vermeld wordt.

Op basis van de voormelde bepaling, heeft de Jury de influencer en de adverteerder verzocht om de betrokken commerciële communicatie op dit punt te wijzigen en bij gebreke hieraan, deze niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a noté que le plaignant s’est référé à un post sur le compte Instagram de l’influenceur concerné et qu’il considère qu’il n’y a pas de mention explicite qu’il s’agit de publicité.

Il a constaté que le post en question montre l’influenceur qui sert le produit promu, et contient entre autres le texte suivant : « Who loves Making cocktails ? With @tailscocktails its never been so easy just add some ice, shake, serve and relax. Perfect tastes for this summer ».

Suite à la réaction de l’influenceur concerné, le Jury a noté qu’il a directement adapté le post visé en y ajoutant la mention « Advertentie ».

Suite à la réaction de l’entreprise concernée, le Jury a noté que, pour les communications commerciales sur les réseaux sociaux, elle travaille avec une agence média externe en charge d’interagir et de contracter avec les influenceurs et qu’elle donne à celle-ci des instructions pour la campagne et lui rappelle la nécessité de veiller à ce que les influenceurs se conforment aux réglementations applicables, dont l’indication du fait que leur post est payé.

Le Jury a examiné ce dossier sur la base de l’article 7 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui stipule que la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle, quelle que soit sa forme et quel que soit le support utilisé et que, lorsqu’une publicité est diffusée dans un média comportant des informations ou du contenu rédactionnel, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire soit évident, et à la lumière des Recommandations en matière d’influenceurs.

Il a considéré que le post concerné ne contient pas d’éléments suffisants pour que sa nature commerciale soit évidente pour le consommateur moyen.

Le Jury a dès lors estimé que la communication commerciale visée n’était pas clairement identifiable en tant que telle, au moment de la plainte, par rapport aux autres communications présentes sur le compte de l’influenceur.

A cet égard, il a noté que la mention « Advertentie » a entretemps été ajoutée.

Par ailleurs, le Jury a noté que pour cette communication commerciale relative à une boisson contenant de l’alcool, le slogan éducatif « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse » (« Ons vakmanschap drink je met verstand »), requis par l’article 11.1 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool, n’est pas mentionné.

Sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier les publicités et à défaut de ne plus les diffuser.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

autres décisions