Fluxys 16-01-2018: Onbevoegd

Adverteerder / Annonceur: FLUXYS

Product-Dienst / Produit-Service: Fluxys

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar de website van Fluxys Belgium, waar bij het aanklikken van de sectie “Over aardgas” in de menubalk bovenaan de site de volgende tekst te lezen valt:
“Aardgas – 600 miljoen jaar oud
Wat is aardgas?
Aardgas is de meest milieuverantwoorde fossiele brandstof en dekt in België meer dan 25% van het primaire energieverbruik.
Fossiele brandstof
Aardgas ontstaat door de afbraak van organische materie van dierlijke en plantaardige oorsprong, vandaar de naam fossiele brandstof. Aardgas is niet giftig en bestaat voor 90% uit methaan (CH4) en verder uit andere koolwaterstoffen zoals butaan en propaan. Het aardgas dat we momenteel verbruiken is zo’n 600 miljoen jaar oud.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Meer specifiek met betrekking tot de tekst “Aardgas is de meest milieuverantwoorde fossiele brandstof” deelde de klager mee dat deze bewering, die duidelijk bedoeld is om de verkoop van producten te bevorderen, in strijd is met artikel 3 van de Milieureclamecode. Er is sprake van misleiding aangezien de indruk gewekt wordt dat aardgas verantwoord is voor het milieu. Aangezien het een fossiele brandstof is, draagt het echter bij aan de klimaatverandering en is het niet een milieuverantwoord product. Er is volgens hem ook sprake van overtreding van artikel 7, aangezien er geen overtuigend bewijs wordt geleverd dat aardgas verantwoord, dus goed, voor het milieu is. Hij haalde tevens aan dat in vergelijkbare zaken in Nederland de Reclame Code Commissie duidelijk heeft aangegeven dat de uitspraak dat gas de schoonste fossiele brandstof is niet in overeenstemming is met de milieucode.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Onbevoegd
Décision Jury de première instance: Hors compétence

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft zich vooreerst gebogen over de vraag naar haar bevoegdheid om dit dossier en deze communicatie te beoordelen en heeft nota genomen van de argumentatie van de adverteerder in dit verband.

Wat de temporele bevoegdheid betreft, houdt de Jury eraan te verduidelijken dat artikel 2 van het JEP-reglement, dat bepaalt dat “de Jury geen reclame-inhouden onderzoekt waarvan de verspreiding gebeurde meer dan 2 maanden voor het indienen van de klacht”, aflopende reclame-uitingen beoogt, zoals affichagecampagnes of printadvertenties in periodieken, waarvan de verspreiding inherent in de tijd begrensd is.

Ingeval van een webpagina zoals deze die voorligt, is volgens de Jury echter sprake van een voortdurende verspreiding, zodat in casu de voormelde termijn niet verstreken was op het moment van het indienen van de klacht.

Wat vervolgens de materiële bevoegdheid betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat het bedrijf in kwestie zich niet op consumenten richt, maar onder meer in zijn pijpleidingeninfrastructuur capaciteit verkoopt aan zijn klanten om aardgas tot bij de distributienetbeheerders, elektriciteitscentrales en grote industriële afnemers in België te vervoeren. Zij heeft er ingevolge het antwoord van het bedrijf in kwestie tevens nota van genomen dat dit, als beheerder van het Belgische aardgasvervoersnet, geen aardgas mag verkopen.

Zij heeft tevens vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op een specifiek tekstgedeelte in de sectie “Over aardgas” van de website waar de volgende volledige tekst te lezen valt:
“Aardgas – 600 miljoen jaar oud
Wat is aardgas?
Aardgas is de meest milieuverantwoorde fossiele brandstof en dekt in België meer dan 25% van het primaire energieverbruik.
Fossiele brandstof
Aardgas ontstaat door de afbraak van organische materie van dierlijke en plantaardige oorsprong, vandaar de naam fossiele brandstof. Aardgas is niet giftig en bestaat voor 90% uit methaan (CH4) en verder uit andere koolwaterstoffen zoals butaan en propaan. Het aardgas dat we momenteel verbruiken is zo’n 600 miljoen jaar oud.”.

De Jury is in dit verband van mening dat rekening dient te worden gehouden met de plaatsing van het kwestieuze tekstgedeelte op de website binnen een feitelijke en informatieve ruimere tekst.

In tegenstelling tot het geval dat voorlag bij de Nederlandse Reclame Code Commissie en waarnaar de klager verwijst, is hier overigens geenszins sprake van een ruimere context inzake de energietransitie en de (positieve) rol die het product dat wordt verdeeld hierin zou spelen.

In deze context is de Jury van mening dat de tekst op de webpagina in kwestie slechts beoogt informatie te geven over dit product, zonder hier echter meteen ook een publicitaire claim aan te verbinden.

De Jury is derhalve van oordeel dat het tekstgedeelte waarop de klacht betrekking heeft redactionele inhoud van de website in kwestie betreft en geen reclame-inhoud die binnen de bevoegdheid van de JEP zou vallen.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury zich onbevoegd verklaard in dit dossier.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen