Fitopia 05-06-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: FITOPIA

Product-Dienst / Produit-Service: Fitnessclubs

Media / Média: Andere (folder)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De flyer bevat bovenaan rechts het logo van de adverteerder en onderaan links een foto van een vrouw met een weegschaal onder de arm die in een appel bijt.
Daarbij onder meer de volgende tekst:
“Aan de bewoners van dit adres
Regionaal afslankonderzoek
Gezocht: 100 personen die 5 weken aan gewicht en gezondheid willen werken
Doel
Het onderzoek moet aantonen dat deelnemers resultaat halen door 5 weken doelgericht aan gewicht en gezondheid te werken. Hiervoor is Fitopia Wellness Club op zoek naar minimaal 100 personen. Zowel jong, oud, fit of ongetraind mag meedoen aan dit afslankonderzoek.
Dit mag je verwachten
je start met een intake inclusief meting van gewicht, lichaamsvet en spiermassa

  • je krijgt professionele begeleiding en gaat 5 weken, 2x per week sporten
  • je eindigt met een evaluatie van je gegevens
  • je ontvangt algemene voedingstips met weekmenu’s en recepten
  • je ontvangt een persoonlijke inlogcode van het unieke 5 weken platform om je eigen resultaten te kunnen volgen
  • de eigen bijdrage bedraagt eenmalig €59,-
  • aanmelden en de eenmalige bijdrage betalen kan heel makkelijk via www.fitopia.be
    (…)
    Dit is het ideale moment, hak nu de knoop door en ga 5 weken aan de slag!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalt aan dat de adverteerder zijn reclame als een regionaal afslankonderzoek presenteert. Bij nader inzien blijkt dat het gaat om de individuele gegevens bij de start van een fitnessprogramma en na vijf weken weer een meting. Dit is volgens hem geen onderzoek of regionaal. Dit is een misleidende reclame. Er wordt iets gesuggereerd wat niet gaat gebeuren. Hij mag dan verwachten dat ze hem geheel onderzoeken en vergelijken met de andere 100 deelnemers. Als dit niet zo is, moet men volgens hem eerlijker en opener communiceren.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de flyer in kwestie en vastgesteld dat deze bovenaan het logo van de adverteerder vermeldt met daarnaast de tekst “Aan de bewoners van dit adres – Regionaal afslankonderzoek” en daaronder onder meer “Gezocht: 100 personen die 5 weken aan gewicht en gezondheid willen werken – Doel – Het onderzoek moet aantonen dat deelnemers resultaat halen door 5 weken doelgericht aan gewicht en gezondheid te werken. Hiervoor is Fitopia Wellness Club op zoek naar minimaal 100 personen. Zowel jong, oud, fit of ongetraind mag meedoen aan dit afslankonderzoek.”.

Zij heeft tevens nota genomen van de initiële reactie van het betrokken bedrijf waarin deze de communicatie omschrijft als een campagne en voor meer informatie doorverwijst naar het bedrijf waarmee wordt samengewerkt voor deze campagne en waarvan de directeur onderaan de flyer als verantwoordelijke uitgever staat vermeld.

Zij heeft er ingevolge de reactie van dit laatste bedrijf nota van genomen dat onder meer bedoeld wordt een onderzoek op individueel niveau te verrichten om te zien of er een positief effect is te zien in een aantal meetwaardes zoals gewicht, lichaamsvet en BMI en aan de deelnemer een advies te geven op basis van dit onderzoek.

Zij heeft er ten slotte op de website van dit bedrijf nota van genomen dat dit laatste onder meer onder de hoofding “Ondersteuning marketing & rendement” aan sport- & wellnesscentra zijn programma’s aanprijst als “programma’s (…) die een bijdrage kunnen leveren aan het rendement van het fitnesscentrum. Een aantal programma’s is gericht op het verhogen van de omzet. Denk hierbij aan diverse marketingacties zoals bijvoorbeeld een ledenonderzoek en/of kortlopende beweegprogramma’s.” en onder de hoofding “Beweegprogramma’s” afslankonderzoek aanhaalt als een voorbeeld van een programma na afloop waarvan veel van de deelnemers lid van het fitnesscentrum worden.

Op basis van het geheel van de hierboven aangehaalde elementen is de Jury vooreerst van mening dat de flyer waarop de klacht betrekking heeft wel degelijk een reclameboodschap voor de vermelde sportaanbieder Fitopia betreft.

Zij is vervolgens op basis van de informatie waarover zij beschikt de mening toegedaan dat het onderzoek waarnaar de flyer verwijst hoogstens in uiterst ondergeschikte orde geacht kan worden het doel van de communicatie in kwestie uit te maken. De Jury acht het daarentegen afdoende aannemelijk gemaakt dat het werkelijke doel van deze communicatie erin bestaat om nieuwe leden te werven en dat wat als een “regionaal afslankonderzoek” wordt omschreven in de reclameboodschap slechts een middel hiertoe vormt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame aldus haar ware commerciële doel verhult en met name, ofschoon het hier gaat om communicatie die de verkoop van een product promoot, wordt voorgesteld als markt- of consumentenonderzoek, wat strijdig is met artikel 9, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen