Fibropharma 22-06-2022: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: FIBROPHARMA

Product-Dienst / Produit-Service: Fibromine

Media / Média: Internet (website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de betrokken webpagina betreffende dit voedingssupplement leest men onder meer, naast de foto van een vrouw, de volgende vermelding waarnaar de klacht verwijst:
“Wetenschappelijk onderbouwde combinatie
Als je droomt van een dag waarin je wakker wordt zonder pijnlijk verkrampte spieren en zonder stramme gewrichten en je bovendien op het eind van de dag nog genoeg energie over hebt om “ja” te zeggen als iemand onverwacht met concerttickets wappert, dan zouden de grondstoffen uit Fibromine je daar wel eens bij kunnen helpen.
Ontdek in de ingrediëntenlijst, van deze wetenschappelijk onderbouwde combinatie, wat de ondersteunende eigenschappen van iedere stof uit Fibromine zijn en wat ze voor jou kunnen betekenen.
Fibromine bevat volgende actieve stoffen MSM, GABA en co-enzym Q10, de vitamines B-6; B-12, C en D3, de mineralen magnesium en calcium en de plantenextracten duivelsklauw, wierookboom en schietwilg.”.
Daaronder staan voor de meeste vermelde stoffen vakjes met hun eigenschappen of hoeveelheden.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees meer specifiek naar de volgende tekst: “Ontdek in de ingrediëntenlijst, van deze wetenschappelijk onderbouwde combinatie, wat de ondersteunende eigenschappen van iedere stof uit Fibromine zijn en wat ze voor jou kunnen betekenen.”. Ze voerde aan dat mensen er van uit gaan dat dat ook de waarheid is omdat er ‘wetenschappelijk onderbouwd’ staat. Maar volgens haar staat er nergens op welke onderzoeken het gebaseerd is en wat die onderbouwing dus is. Ze vraagt zich af of dit wel mag en of dit geen misleiding is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de vermelding op de webpagina betreffende dit voedingssupplement waarnaar de klacht verwijst en heeft er nota van genomen dat de klaagster dienaangaande met name de vraag opwerpt of de vermelding “wetenschappelijk onderbouwd” hier niet misleidend is.

Zij heeft dit dossier derhalve onderzocht in het licht van de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, die het strikte wettelijk kader inzake het gebruik van gezondheidsclaims voor levensmiddelen, waaronder voedingssupplementen, bepaalt, en van de bijhorende nationale guidance documenten van de FOD Volksgezondheid waarnaar ook de adverteerder verwijst in zijn reactie.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens onder meer nota van genomen dat diens bedoeling is om uit te leggen dat het product een combinatie is van ingrediënten die een wetenschappelijk onderbouwde werking hebben, en dat de vermelding “wetenschappelijk onderbouwde combinatie” hierbij slaat op het feit dat aan bepaalde grondstoffen in de samenstelling toegelaten claims verbonden zijn, waarbij de lezer door de verwijzing naar de ingrediëntenlijst te weten komt welke claims bij welke stof horen.

Wat die ingrediëntenlijst met actieve stoffen betreft, heeft zij er ingevolge het antwoord van de adverteerder vervolgens nota van genomen dat er voor de vitamines, mineralen en plantenextracten die hij daar vermeldt wel degelijk relevante specifieke gezondheidsclaims toegestaan of ‘on hold’ zijn, maar dat dit niet het geval is voor bepaalde andere vermelde stoffen (MSM, GABA, co-enzym Q10).

Zij heeft er ten slotte nota van genomen dat onder de kwestieuze passage op de website voor de meeste vermelde stoffen vakjes met hun eigenschappen of hoeveelheden staan.

De Jury is vooreerst van mening dat, niettegenstaande inderdaad tevens gewag wordt gemaakt van de ingrediëntenlijst en van de stoffen die het product bevat, door de claim “wetenschappelijk onderbouwd” te verbinden aan de “combinatie”, wel degelijk de indruk kan worden gewekt dat het ook of vooral de combinatie van (alle) ingrediënten / actieve stoffen in dit specifieke product is waaraan gezondheidsclaims worden toegeschreven, ook al zijn deze gezondheidsclaims slechts toegestaan (of ‘on hold’) voor welbepaalde nutriënten of stoffen en werden deze niet gevalideerd voor het product als dusdanig.

Zij is van mening dat dit hier des te problematischer is daar, zoals de adverteerder ook zelf aangeeft, voor bepaalde van de als actieve stoffen aangemerkte ingrediënten van het gepromote product (MSM, GABA, co-enzym Q10) (nog) geen toegestane gezondheidsclaims bestaan. Door deze ingrediënten aldus mee onder de hoofding “wetenschappelijk onderbouwde combinatie” op te nemen worden volgens de Jury echter effecten op de gezondheid gesuggereerd van deze nutriënten of stoffen door hen te combineren met andere nutriënten of stoffen waarvoor een claim is toegestaan (of ‘on hold’).

Voor bepaalde andere actieve stoffen heeft zij dan weer opgemerkt dat in de vakjes onder de kwestieuze passage op de website de specifieke toegestane of ‘on hold’ claims niet worden vermeld (vitamine C en plantenextract schietwilg), hoewel zij eveneens als actieve stoffen worden omschreven in dezelfde opsomming.

Op deze manier is de reclame volgens de Jury van aard om verwarring te creëren in hoofde van de gemiddelde consument, met name door de actieve stoffen, waaronder sommige waarvoor geen toegestane of ‘on hold’ gezondheidsclaims bestaan, hier op zo’n manier te vermelden, samen met de vermelding “wetenschappelijk onderbouwde combinatie”, dat het onduidelijk is of de aangehaalde verbanden met de gezondheid worden toegeschreven aan een of andere specificiteit van het gepromote product in zijn geheel bekeken en/of aan (elk van) de verschillende vermelde ingrediënten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie indruist tegen de voormelde regelgeving door:

  • enerzijds met de algemene bewering “wetenschappelijk onderbouwde combinatie” in de context van deze reclame de indruk te wekken dat de vermelde claims op het product als dusdanig slaan terwijl ze zijn toegestaan voor welbepaalde nutriënten of stoffen en
  • anderzijds daarbij een lijst met actieve stoffen te vermelden waarbij voor sommige stoffen evenwel geen bijhorende specifieke gezondheidsclaims toegestaan of ‘on hold’ zijn en voor bepaalde andere de bijhorende specifieke goedgekeurde of ‘on hold’ gezondheidsclaims niet worden vermeld.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op deze beide punten, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen