Eurodressage 21-01-2020: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: EURODRESSAGE

Product-Dienst / Produit-Service: Eurodressage Equimarket

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De webpagina ter promotie van de Eurodressage Equimarket heeft als titel “How to Market Your Horse or Pony For Sale on Eurodressage?” en bevat onder meer de volgende tekst:
“Internet is all about connecting people and making the world smaller. Eurodressage offers a set of promotion pages of ponies and horses for sale in our “Equimarket”, a well visited section of the Eurodressage website.
Do you have a Top dressage horse or pony for sale or a young future prospect and you would like to have it advertised on our website which is visited by many equestrian enthusiats?
Advertising your Horse for Sale on Eurodressage
We create a custom-made sales ad for your horse or pony in which he is presented in detail, his performance record highlight and the owner contact info available at the bottom of the page. If your horse is being shown, we can update the page with its latest achievements and prizes.
Your sale page is tailor-made to your horse. The promotion page is of unrestricted length and will feature bloodline information, a variety of pictures, the horse’s achievements, character, training info and much more. There is also a video clip is included in the entire advertisement.
Because of this complete package, your horse gets marketed in the most complete way to which a print magazine can never match.
Futhermore, Eurodressage is the BEST visited dressage website on the Internet with over 30 million hits per month. Your horse will get seen, without a doubt.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees naar het feit dat de website claimt dat hij de “BEST visited dressage website on the Internet with over 30 million hits per month” is en haalde aan dat de adverteerder niet in staat bleek om een dergelijk indrukwekkend cijfer inzake zijn websitestatistieken te staven. Volgens de klaagster gaat het om misleidende reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de publicitaire claim op de webpagina in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat de webpagina op het ogenblik van de klacht de volgende bewering bevatte: “Futhermore, Eurodressage is the BEST visited dressage website on the Internet with over 30 million hits per month.”.

Op basis van de klacht die dit aantal in twijfel trekt, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de voormelde claim te staven.

Ingevolge de reactie van de adverteerder heeft zij er onder meer nota van genomen dat de gepromote website in de loop van 2017 maandelijks meer dan 30 miljoen hits had, maar dat de betrokken pagina met de bewuste claim ingevolge vergetelheid nadien niet meer werd aangepast door de adverteerder, niettegenstaande een daling van het aantal hits die hij toeschrijft aan een groter belang van Facebook als communicatiekanaal.

Hoewel de Jury de goede trouw van de adverteerder niet in twijfel wenst te trekken, is zij van mening dat een en ander geen afbreuk doet aan het feit dat de tekst in kwestie op het ogenblik van de klacht wel degelijk nog steeds aanwezig was als een absolute en feitelijke bewering ter promotie van de betrokken dienst die evenwel niet langer met de werkelijkheid in overeenstemming was.

Zij is met name van oordeel dat de bewering aldus wel degelijk van aard was om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de kenmerken van de gepromote dienst.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de claim in kwestie reeds meteen na ontvangst van de klacht van de webpagina werd verwijderd.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen