Engie Electrabel 29-11-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ENGIE ELECTRABEL

Product-Dienst / Produit-Service: Boxx

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Onder het logo van de adverteerder en de slogan “boxx, eindelijk je energieverbruik in eigen handen” tonen de affiches een robotfiguurtje naast een scherm. Op dit scherm staat bovenaan “Home – BOXX – Status verbruik (naast een icoon van een opgestoken duim)”, daaronder links “Maandoverzicht” en rechts “Bekijk uitleg”, met daaronder vier rechthoeken van afnemende hoogte met daaronder “sept – okt – nov – dec” en een €-symbool.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager is de affiche op twee punten misleidend voor de consument.
Ten eerste is het volgens hem onduidelijk of de grafiek slaat op de invloed van boxx op het maandelijks verbruik dan wel op de invloed op de maandelijkse aanrekening.
Ten tweede geeft de grafiek volgens hem de indruk dat er dankzij boxx een zeer grote invloed gaat zijn op het verbruik of de aanrekening. Maar kijkend naar de maanden september tot en met december lijkt het hem bedrieglijk om te stellen dat er een vermindering zal zijn gezien in deze maanden het verbruik van gezinnen typisch stijgt gezien de koudere temperaturen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de affiches en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de affiches betrekking hebben op zijn product “boxx”, een slimme thermostaat die de gebruiker in staat stelt om informatie te verkrijgen over zijn elektriciteits- en aardgasverbruik in huis, alsook over de corresponderende kost daarvan, waardoor de gebruiker ertoe kan worden aangezet zijn verbruiksgewoontes aan te passen en een energiebesparing te realiseren.

De Jury is in dit verband vooreerst van mening dat de affiches wel degelijk deze algemene boodschap met betrekking tot de aard en de mogelijkheden van het gepromote product naar voor brengen, zonder daarbij echter meteen ook een letterlijk te nemen specifieke claim over de omvang van een mogelijke effectieve besparing qua verbruik/kost te formuleren door toedoen van de gehanteerde grafische weergave.

De Jury is bovendien van mening dat het feit dat in de grafische weergave op de affiches niet uitdrukkelijk wordt vermeld of de rechthoeken betrekking hebben op het verbruik dan wel op de kost ervan niet van aard is om de boodschap van de reclame te beïnvloeden, aangezien verbruik en kost in hoofde van de gemiddelde consument met elkaar gepaard gaan.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiches in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen