Duvel Moortgat 30-08-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DUVEL MOORTGAT

Product-Dienst / Produit-Service: Duvel

Media / Média: Andere (evenement)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klacht heeft betrekking op een promotionele actie waarbij tijdens de Gentse Feesten geleerd werd Duvel te schenken en een Duvel cadeau kon worden gekregen.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, haalde aan dat binnen het raam van de actie tijdens de Gentse feesten iedere dag, tussen 16u en 22u, gratis Duvel aangeboden werd.
De enige voorwaarde was dat men hem zelf uitschonk en een waarborg betaalde van één euro voor het glas.
Vertegenwoordigers in blauw hemd met rood logo van Duvel liepen rond en spraken mensen aan om ze te overtuigen mee te doen.
Volgens hem gaat het om een inbreuk op artikel 5.1 van het Alcoholconvenant, dat bepaalt dat het verboden is om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de tegen een promotionele actie van de adverteerder tijdens de Gentse Feesten ingediende klacht op basis van artikel 5.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant), volgens hetwelk het “verboden (is) om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de deelnemers aan de actie eerst in de stand van de adverteerder een cursus dienden te volgen betreffende het uitschenken van een Duvel volgens de regels van de kunst en vervolgens een Duvel kregen aangeboden, op voorwaarde dat ze deze zelf achter één van de drie in de stand geplaatste katheders uitschonken op basis van de schenkcursus die ze hadden gevolgd.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de actie doorging in een afgescheiden stand van de adverteerder, waarvoor deze laatste een vergoeding diende te betalen aan de uitbater van het plein in kwestie tijdens de Gentse Feesten.

De Jury heeft daarnaast genoteerd dat de adverteerder verwijst naar de bedoeling van de door de klager aangehaalde bepaling van het Convenant, met name te vermijden dat alcoholhoudende dranken gratis ter beschikking gesteld worden aan toevallige voorbijgangers op de openbare weg (zoals regelmatig het geval is in het kader van de promotie van frisdranken) en met andere woorden te voorzien dat er steeds een drempel dient te worden gecreëerd om alcoholhoudende dranken te verkrijgen.

Welnu, de Jury is van mening dat deelname aan de promotionele actie zoals deze in dit geval werd georganiseerd wel degelijk vereiste dat de deelnemers zelf verschillende stappen ondernamen en een prestatie leverden, zodat in casu geen sprake is van een onvoorwaardelijke uitdeling of aanbieding.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat het hier niet gaat om het gratis of voor een symbolische prijs verdelen of aanbieden op de openbare weg van alcoholhoudende dranken in de zin van artikel 5.1 van het Convenant.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze actie geen inbreuk uitmaakt op voormelde bepaling van het Convenant en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen