DPG Media – Radio Willy 19-03-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DPG MEDIA

Product-Dienst / Produit-Service: Radio Willy

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een huilende baby in een draagstoel met rockmuziek op de achtergrond zodat het lijkt alsof de baby de vocalen van het nummer brengt. Aan het einde van de spot verschijnt links de tekst “Het leven rockt niet altijd.” en rechts “Willy gelukkig wel.”, om te eindigen met het logo van de adverteerder en de tagline “Willy – music matters”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt het aanstootgevend om een baby zo te misbruiken op een moment dat deze verdriet heeft.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een huilende baby in een draagstoel toont met rockmuziek op de achtergrond zodat het lijkt alsof de baby de vocalen van het nummer brengt, waarbij aan het einde van de spot links de tekst “Het leven rockt niet altijd.” verschijnt en rechts “Willy gelukkig wel.”.

De Jury is van mening dat het opzet van de adverteerder om, aan de hand van deze combinatie van beelden en muziek samen met de tekst aan het einde, op een ludieke wijze de boodschap over te brengen dat zijn radiozender “wel altijd rockt”, duidelijk blijkt uit de spot.

Zij is tevens van mening dat deze beelden geenszins het lijden van een kind in beeld brengen op een wijze die ongepast zou zijn om een commerciële boodschap over te brengen, maar zich ertoe beperken om een weergave in beelden te vormen van een gevoel van onbehagen, verwijzend naar de tekst “Het leven rockt niet altijd.”.

In deze context is de Jury van oordeel dat de gebruikte beelden niet indruisen tegen de geldende fatsoensnormen en evenmin de waardigheid van het kind aantasten of misbruik maken van ongeluk en lijden.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen