Dommel 11-12-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: DOMMEL

Product-Dienst / Produit-Service: Mobiel abonnement

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de website van de adverteerder staat in de sectie “mobiel – zonder vaste kost” onder meer vermeld:
“dommel freedom
geen vaste kosten, betaal enkel wat u écht verbruikt
eerlijker dan eender welke bundel of pack
straffe nationale en internationale tarieven”.
Daaronder de tekst “Geen maandelijkse abonnementskost.” en een opsomming van kenmerken met rechts daarvan in een groene rechthoek in grote letters “€ 0.00” met eronder in kleine letters “abonnementskost per maand”.
Bij het aanklikken van het kenmerk “facturatie volgens verbruik” verschijnt de volgende tekst:
“- Geen maandelijkse abonnementskost.
– Forfaitaire verbruikskost bedraagt maandelijks 3.00 euro. Heeft u een verbruik van 4.50 euro? Dan betaalt u gewoon 4.50 euro. Heeft u een verbruik dat minder is dan 3.00 euro? Dan betaalt u 3.00 euro.
– Facturatie volgens verbruik”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager gaat het om misleidende reclame. Hij haalde aan dat op de website héél duidelijk de €0 in beeld komt wat de indruk wekt dat een nulverbruik een kost van €0 geeft. Verder spreekt men van een forfaitaire verbruikskost van €3, maar hij weet uit ondervinding dat die €3 zelfs wordt aangerekend zonder verbruik. Volgens hem wordt dus zowel op de frontpagina als op de productpagina de illusie gewekt dat er geen vaste kost is, terwijl dit toch €3 is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van de adverteerder en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat bovenaan de webpagina vermeld staat “mobiel – zonder vaste kost”, met daaronder onder meer “dommel freedom – geen vaste kosten, betaal enkel wat u écht verbruikt” en in een groene rechthoek in grote letters “€ 0.00” met eronder in kleine letters “abonnementskost per maand”.

De Jury is van oordeel dat de reclame aldus in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk duidelijk de indruk wekt dat hem in het raam van het gepromote mobiele abonnement geen vast bedrag zal worden aangerekend maar alleen betaald zal moeten worden voor wat hij daadwerkelijk verbruikt.

Zij heeft er echter tevens nota van genomen dat bij het aanklikken van het kenmerk “facturatie volgens verbruik” sprake is van een “forfaitaire verbruikskost” die “maandelijks 3.00 euro bedraagt” en eveneens wordt aangerekend bij een verbruik van minder dan 3 euro.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de prijs van het product of de wijze waarop de prijs wordt berekend, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Zij is tevens van oordeel dat de wijze waarop in casu wordt verwezen naar het bestaan van een zogenaamde forfaitaire verbruikskost van 3 euro niet van aard is om hier afbreuk aan te doen, in tegenstelling tot wat de adverteerder voorhoudt, maar net van aard is om de hoofdboodschap van de commerciële communicatie te ondergraven.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen