D’Ieteren – Volkswagen 17-01-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: D’IETEREN

Product-Dienst / Produit-Service: Volkswagen

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Jij ziet dat verliefde koppel op dat bankje, hij niet. Jij ziet die trouwjurk in de etalage, hij niet. Hij ziet dat paaltje waar je bijna tegen zit (waarschuwingsgeluid) en jij niet. De Golf met optionele parkassist parkeert voor jou.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster bevestigt deze reclame alle stereotypen uit het boekje: vrouw kan niet parkeren (man uiteraard wel), vrouw is alleen maar geïnteresseerd in trouwen en kinderen krijgen (man uiteraard totaal niet). Volgens haar is dit ten eerste heel beledigend voor vrouwen en ten tweede heel rolpatroonbevestigend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een situatie schetst waarin de bestuurster/bestuurder afgeleid wordt door elementen van de omgeving en dit om het nut van de parkeerhulp van het merk te illustreren.

Dienaangaande is de Jury vooreerst van mening dat het woord “hij” in de spot duidelijk verwijst naar deze optionele parkassist die verder in de reclame vermeld wordt.

Voor alle duidelijkheid verwijst de Jury naar het antwoord van de adverteerder die duidelijk maakt dat hij het gender-neutrale “jij” gebruikt ten aanzien van de bestuurder om geen bepaald geslacht naar voren te schuiven en dat de auto, als mannelijk zelfstandig naamwoord, als “hij” omschreven wordt in de Nederlandse versie maar als “elle” in de Franse versie van dezelfde spot.

De Jury is dus van mening dat deze reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument opgevat te worden als beledigend of denigrerend ten aanzien van vrouwen.

Zij is tevens van mening dat er in de reclame geen sprake is van bevestiging van een bepaald rolpatroon of van het bestendigen van stereotypen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen