Delhaize – Mondelez 21-03-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DELHAIZE – MONDELEZ

Product-Dienst / Produit-Service: Actie Milka – Planckendael / Action Milka – Planckendael

Media / Média: Andere (verkooppunt) / Autre (point de vente)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Een reclametotem stelt de actie Milka – Planckendael voor. Men ziet bovenaan op een paarse achtergrond de logo’s van Milka en Delhaize. Hieronder, in een kader op een rode achtergrond “Ontvang 1 gratis ticket geldig van 01/04/2017 tot 17/04/2017 bij 1 gekocht ticket (logo Planckendael) en 10€ aan paaschocolade (logo Milka)”. Daaronder het logo van Planckendael en opnieuw de voorwaarden van de actie.
Een paarse display met meerdere logo’s van Milka bevat chocolade-eieren van het merk. Op de display vinden we de voorwaarden zoals ze hierboven vermeld werden terug evenals de vermelding “zie voorwaarden op www.milka-planckendael.be”. Flyers die aan de display hangen vermelden, onder de logo’s van Delhaize en Milka, de voorwaarden zoals ze hierboven vermeld werden evenals, onder andere: “koop voor min. €10 Milka Paaschocolade op 1 kassaticket”.

///////////

Un totem publicitaire présente l’action Milka-Planckendael. On y voit en haut sur fond mauve les logos de Milka et Delhaize. En dessous, dans un cadre sur fond rouge « Recevez un ticket gratis valable du 01/04/2017 jusqu’au 17/04/2017 à l’achat de 10€ de chocolats de pâques (logo Milka) et d’une entrée payante (logo Planckendael) ». En dessous, le logo de Planckendael et à nouveau les conditions de l’action.
Un display mauve avec plusieurs logo de Milka contient des oeufs en chocolat de la marque. Sur le dispay, on retrouve les conditions telles que mentionnées ci-dessus ainsi que la mention « voir conditions sur milka-planckendael.be ». Des flyers accrochés au display mentionnent, en dessous des logos Delhaize et Milka, les conditions telles que mentionnées ci-dessus ainsi que, entre autres : « achetez pour min. €10 de chocolats de pâques Milka sur un ticket de caisse ».

Klacht(en) / Plainte(s)

De klacht betreft een actie van Milka in Delhaize: 1 ticket Planckendael bij aankoop van 10 euro Milka producten.
In de Delhaize winkel waar de klager ging stond een hoog promotiebord voor deze actie. Vlak hieronder werd het Kinder Surprise ei tentoongesteld. Helaas geldt de aankoop van dit product niet voor deze actie. De Milka producten die wel in aanmerking komen voor deze actie staan verder verwijderd van dit promotiebord.
Als klant verwacht de klager dat de producten in de rechtstreekse en onmiddellijke omgeving van de promotie wel betrokken zijn en kunnen genieten van deze promotie. Een impulsaankoop wordt uitgelokt waarbij het beoogde resultaat achteraf niet beantwoordt aan de verwachtingen.

Op de website van de actie staat evenwel vermeld welke producten betrokken zijn. Daar staan die Kinder Surprises inderdaad niet bij vermeld. Helaas is deze info niet beschikbaar in de winkel tijdens de aankoop en de manier waarop de zaken voorgesteld worden (niet betrokken product rechtstreeks op promotiestand) heeft bij de klager deze reactie uitgelokt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de in de winkel gebruikte reclamedragers ter promotie van de actie Milka – Planckendael, met name een reclametotem en een display met flyers.

Zij heeft eveneens kennis genomen van het feit dat de klager onder andere een chocolade-ei van een ander merk heeft gekocht in de veronderstelling dat dit product eveneens in aanmerking kwam voor de actie Milka – Planckendael.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclametotem de logo’s van Milka en Delhaize vermeldt evenals de voorwaarden van de actie, namelijk een gratis ticket voor Planckendael bij aankoop van 10€ aan Milka Paaschocolade en een gekocht ticket voor Planckendael. Zij heeft eveneens vastgesteld dat de display, in de kleuren en met het logo van het betrokken merk, de producten bevat die in aanmerking komen voor de actie en dat flyers die de voorwaarden van de actie hernemen hieraan bevestigd zijn.

Wat de reclame-inhoud betreft, is de Jury van mening dat de reclame aldus voldoende duidelijk de voorwaarden waaraan moet voldaan worden en het chocolademerk dat deelneemt aan de actie vermeldt opdat de gemiddelde consument zijn aankopen met kennis van zaken zou kunnen uitvoeren.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument op dit punt te misleiden.

Wat betreft de opstelling van de hiervoor vermelde dragers in de winkel die betrokken is in de klacht, heeft de Jury kennis genomen van de verklaringen die gegeven werden door Delhaize evenals van foto’s van de huidige inrichting van de reclamedragers in de winkel. Op basis van de informatie waarover zij beschikt, is zij ten overvloede van mening dat deze dragers niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft het chocolademerk dat deelneemt aan de actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance des supports publicitaires utilisés en magasin pour la promotion de l’action Milka – Planckendael, à savoir un totem et un display avec des flyers.

Il a également pris connaissance du fait que le plaignant a entre autres acheté un œuf en chocolat d’une autre marque en croyant que ce produit rentrait aussi en compte pour l’action Milka – Planckendael.

Le Jury a constaté que le totem mentionne les logos de Milka et Delhaize ainsi que les conditions de l’action, à savoir un ticket gratuit pour Planckendael à l’achat de 10€ de chocolats de Pâques Milka et d’une entrée payante à Planckendael. Il a également constaté que le display, aux couleurs et avec le logo de la marque concernée, contient les produits entrant en ligne de compte pour l’action et que des flyers reprenant les conditions de l’action y sont accrochés.

En ce qui concerne le contenu publicitaire, le Jury est d’avis que la publicité mentionne ainsi suffisamment clairement les conditions à remplir et la marque de chocolat participant à l’action pour que le consommateur moyen puisse effectuer ses achats en connaissance de cause.

Il a dès lors estimé que la publicité n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen sur ce point.

En ce qui concerne le positionnement des supports mentionnés ci-dessus dans le magasin concerné par la plainte, le Jury a pris connaissance des explications fournies par Delhaize ainsi que des photos de la disposition actuelle des supports publicitaires dans le magasin. Sur base des informations dont il dispose, il est de surcroit d’avis que ces supports ne sont pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur quant à la marque de chocolat participant à l’action.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen