Delhaize 24-05-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DELHAIZE

Product-Dienst / Produit-Service: Brood

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De TV-spot toont onder meer verschillende soorten brood en broden die uit een oven worden gehaald.

Voice-over:
Man: “Hoe goed eten …”
Vrouw: “… als je gek bent op brood?”
Man: “Bij Delhaize vind je brood in alle soorten: artisanaal, bio, seizoens-, familie en volkorenbrood …”
Vrouw: “Ik wil van elk brood wel een graantje, euh, sneetje meepikken.”
Man: “Of traditioneel brood met enkel natuurlijke ingrediënten. Water, bloem, gist of zuurdesem en weinig zout.”
Vrouw: “Liefst zo weinig mogelijk.”
Man: “En allemaal hier gebakken in onze eigen ovens. Meermaals per dag. Dus altijd supervers, krokant en zacht.”
Meisje: “Net als ik.”
Man: “Brood met een unieke smaak en 25% minder zout, da’s bij Delhaize.”

Tekst onderaan het scherm:
“Meer informatie over de broden in kwestie in de winkel.”

//////////

Le spot TV montre entre autres différentes sortes de pain et des pains qui sortent du four.

Voix off :
Homme : « Comment bien manger quand … »
Femme : « … on aime le bon pain ? »
Homme : « Chez Delhaize, il y a toutes sortes de pain, des pains bio, familiaux, de saison, des pains complets, … »
Femme : « …Et si je prends une tranche, il est encore complet ? »
Homme : « Oui, … des pains tradition avec rien que du bon et du naturel : de l’eau, de la farine, de la levure ou du levain et le moins de sel possible. »
Femme : « Ah, si possible, oui. »
Homme : « Des pains bien de chez nous et cuits chez nous, au four, plusieurs fois par jour, comme ça ils sont toujours frais, croustillants et tout tendres. »
Fillette : « Comme moi ! »
Homme : « Des pains au goût unique avec 25% de sel en moins, c’est chez Delhaize ».

Texte en bas de l’écran :
« Voir les pains concernés en magasin pour de plus amples informations ».

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalt aan dat de adverteerder beweert de verschillende soorten brood met alleen natuurlijke ingrediënten zelf te bakken, terwijl iedereen weet dat dit brood in een industriële bakkerij in Polen wordt vervaardigd, daar wordt voorgebakken en dan, eens afgeleverd bij het betreffende filiaal, daar wordt afgebakken. Volgens hem gaat het derhalve om misleidende reclame.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot en de klacht die met name bedenkingen uit wat betreft de oorsprong van de broden waarvan sprake.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat de grote meerderheid van de te snijden broden die verkocht worden door de adverteerder van exclusief Belgische oorsprong zijn, waarbij de anderen afkomstig zijn uit buurlanden, en dat zij door de leveranciers voorgebakken geleverd worden, waarbij het bakken vervolgens rechtstreeks in de ovens van de winkels wordt afgewerkt.

De Jury is derhalve van mening dat de bewering “En allemaal hier gebakken in onze eigen ovens …” niet misleidend is.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de “traditionele” broden geen additieven bevatten. De Jury is derhalve van mening dat hun samenstelling als natuurlijk benoemd mag worden.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden over de oorsprong of de bakwijze van de verkochte broden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

////////////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot TV et de la plainte qui émet notamment des doutes quant à l’origine des pains dont il y est question.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que la grande majorité des pains à trancher vendus par l’annonceur sont d’origine exclusivement belge, les autres étant issus de pays limitrophes, et qu’ils sont livrés précuits par les fournisseurs, la cuisson étant ensuite finalisée directement dans les fours des magasins.

Le Jury est dès lors d’avis que l’allégation « Des pains bien de chez nous et cuits chez nous, au four, … » n’est pas mensongère.

Le Jury a également noté que les pains « tradition » ne comportent pas d’additifs. Le Jury est dès lors d’avis que leur composition peut être qualifiée de naturelle.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur sur l’origine ou le mode de cuisson des pains vendus.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points. 

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen